Vakkenstructuur wiskunde havo/vwo

17 maart 2022

De vakkenstructuur van wiskunde op de havo en in het vwo levert een aantal nadelen op voor leerlingen, leraren, decanen, schoolleiders en medewerkers van vervolgopleidingen. Zo concludeerden eerder de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW), de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland en de Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO). De NVvW en SLO hebben de knelpunten van de huidige vakkenstructuur geïnventariseerd.

Vakvernieuwingscommissie wiskunde brengt advies uit over vakkenstructuur

De vakvernieuwingscommissie wiskunde (cTWO) die actief was tussen 2004 en 2012, signaleerde toen dat er rond de vakkenstructuur van wiskunde diverse knelpunten zijn. Aanvullend onderzoek (bijlagen) in opdracht van het ministerie van OCW (door SLO en NVvW) heeft daarna de knelpunten bevestigd en verhelderd.

Eerst structuur verbeteren, daarna de inhoud

Gezien de knelpunten in de structuur, verdient het de voorkeur om eerst de structuur te verbeteren voordat de inhoud geactualiseerd wordt. Daarom heeft het ministerie in september 2021 SLO de opdracht gegeven om een werkgroep in te richten met als opdracht een adequaat advies te geven ten aanzien van de vakkenstructuur wiskunde in de bovenbouw van de havo en het vwo. De werkgroep heeft inmiddels haar advies uitgebracht. Hiermee heeft zij een belangrijke basis gelegd voor de actualisatie van het vak.

Voorgestelde vakkenstructuur lijkt zeer toepasbaar in de praktijk

Het ministerie heeft van de werkgroep het eindrapport (pdf, 714 kB) met daarin de adviezen van de werkgroep ontvangen. In een eerste reactie heeft het ministerie laten weten dat de voorgestelde vakkenstructuur zeer toepasbaar lijkt in de praktijk. De aanbevelingen van de werkgroep wat betreft de ruimte voor de verschillende wiskundevakken moeten nu gewogen worden in het geheel van het vakkenpakket voor havo en vwo. Naast de vakkenstructuur wiskunde zijn er nog enkele andere open eindjes bij andere vak(gebied)en die een plek in het geheel dienen te krijgen.

Nadat het ministerie een besluit heeft genomen, zal aan de nog in te stellen vakvernieuwingscommissie wiskunde havo/vwo de opdracht krijgen om de inhoud van de verschillende wiskundevak(variant)en te bepalen.