Voorbeelduitwerking Massamedia

9 maart 2023

Inleiding volgt.

Cursief: alleen voor kb en gl/tl.

Bij de concretisering van eindterm 11 of 12 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

De betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen en beschrijven

 • onderscheid maken tussen verschillende soorten massamedia;
 • beschrijven welke functies massamedia vervullen;
 • voorbeelden herkennen/noemen van terreinen waarop massamedia een centrale rol spelen zoals democratische besluitvorming, cultuuroverdracht, vrijetijdsbesteding;
 • noemen en uitleggen van de gevolgen van technologische ontwikkelingen op sociale en traditionele media.

Factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen als het gaat om de inhoud en programmering van massamedia. En nieuwsvoorziening kritisch beoordelen

 • herkennen en uitleggen dat het overheidsbeleid gebaseerd is op het grondwettelijke recht van vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid en op het belang van pluriformiteit van de pers voor de democratie;
 • herkennen welke invloed commerciële belangen kunnen hebben op de media;
 • verschillen in doelstellingen, financiering en programmering herkennen en uitleggen tussen publieke omroeporganisaties en commerciële omroeporganisaties;
 • uitleggen dat de nieuwsvoorziening in de media het resultaat is van selectieprocessen;
 • verschillende (vormen van) berichtgeving vergelijken met betrekking tot de vraag of deze meer of minder objectief (zijn) is.

In voorbeelden de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en bij de overdracht van waarden en normen

Of:

Benoemen wat de rol van de media is bij beeldvorming en aangeven hoe er sprake is van beïnvloeding door massamedia

 • voorbeelden geven van vooroordelen en stereotypering in de media;
 • uitleggen dat media een beeld van de werkelijkheid geven dat niet overeen hoeft te komen met de werkelijkheid;
 • uitspraken over de vraag in hoeverre massamedia mensen kunnen beïnvloeden, in verband brengen met de belangrijkste theorieën hierover;
 • de agendafunctie van massamedia herkennen en verduidelijken in voorbeelden.

Informatie vergelijken van verschillende media en verschillen daarin herkennen en verklaren

 • verschillen herkennen in doelgroep zoals sociale klasse en opleidingsniveau van lezers en kijkers;
 • verschillen herkennen in inhoud, zoals aandacht voor human interest, politiek, amusement;
 • verschillen herkennen in identiteit of levensbeschouwing;
 • verschillen herkennen in vorm.