Overwegingen bij het opstellen van een PTA

13 december 2019

Het opstellen van een PTA hangt nauw samen met de vraag hoe je het vak wiskunde C in de tweede fase inricht. ​Bij het opstellen van een PTA kunnen de overwegingen met betrekking tot de volgende zaken een rol spelen:

Invloed van schoolvisie en visie op het vak

Het is niet zo gemakkelijk om een visie op het vak wiskunde C te formuleren. Veelal beperken scholen zich er toe het (examen)programma aan te bieden en zich vooral te richten op de invalshoek die bij het CE gebruikelijk is.

In het visiedocument Rijk aan betekenis worden verschillende aspecten genoemd die van invloed zijn op de visie van het vak wiskunde. In de syllabus wiskunde C vwo wordt de doelgroep nog nader omschreven.
Dit kunnen uitgangspunten zijn van waaruit de school en de vaksectie het wiskundeonderwijs gestalte willen geven, naast de algemeen geformuleerde visie die de school kenmerkt bij de uitvoering van haar onderwijs.
Enkele voorbeelden van schoolvisie en visie op het vak zijn:

 • De school heeft een visie op de vormgeving van de tweede fase met betrekking tot het zelfstandig leren en de plaats daarin van het onderwijs in de vakken.
 • De school stimuleert de samenwerking met andere (profiel)vakken en past de organisatie daar op aan.
 • De school heeft gekozen voor een profielsgewijze organisatie van de bovenbouw van de school.
 • De vaksectie gebruikt praktische opdrachten om het toetsen van een aantal vaardigheden beter te realiseren.
 • De vaksectie zet in op samenhang tussen wiskunde C en de andere (profiel)vakken om daarmee een belangrijke doestelling van de vernieuwing te realiseren, bijvoorbeeld bij het maken van het profielwerkstuk en/of een praktische opdracht.

Dergelijke overwegingen zijn van belang voor de vaksectie om een goed beeld te krijgen van de randvoorwaarden waarbinnen het vak wiskunde op de eigen school wordt onderwezen. Zo moet er bijvoorbeeld duidelijkheid zijn over:

 • de verdeling van de studielast over de leerjaren;
 • de verdeling van de leerstof over de leerjaren;
 • de inhoud, vorm en het tijdstip van de toetsing;
 • de regels van de school voor herkansing van onderdelen van het schoolexamen;
 • de regels voor voortgangsrapportage, het aantal rapporten en de datum voor aanleveren van gegevens;
 • de verhouding tussen examentoetsen en voortgangstoetsen;
 • de informatiebronnen die leerlingen gebruiken naast de lesmethode;
 • spreiding van schriftelijke toetsen en eventuele praktische opdrachten over de schooljaren;
 • koppeling met examenonderdelen van andere vakken;
 • het toetsen van algemene vaardigheden uit domein A.

Schooleigen onderwerpen

De school kan er voor kiezen om onderwerpen in het SE op te nemen die niet worden genoemd in het eindexamenprogramma. Zo'n onderwerp mag per leerling verschillend zijn. Als de school daarvoor kiest, volstaat het om dat in het PTA te typeren als bijvoorbeeld 'door de vaksectie te bepalen thema' of 'actualiteitsopdracht' of 'verbredingsopdracht' of 'verdiepingsopdracht'.