Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma

13 december 2019

Een vergelijking van het nieuwe examen-programma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst:

Karakterisering van het nieuwe programma

In het visiedocument Rijk aan betekenis karakteriseert cTWO het programma als volgt:

"Dit vak bereidt voor op universitaire studies in de sociale, juridische, en taalwetenschappen. Inhoudelijk richt het zich op kansrekenen en statistiek, op toegepaste analyse en op de historische en culturele plaats van wiskunde in de maatschappij."

Algemeen

 • Domein A (Vaardigheden) is anders ingedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: Algemene, Profielspecifieke en Wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing Bèta.
 • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
 • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

Inhoudelijk

Kort samengevat, op het niveau van subdomeinen:

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Domein B: het begrip 'functie' wordt alleen in de globale eindtermen genoemd, niet in de specificaties. Daar wordt gesproken over 'verbanden'. Verdwenen zijn de begrippen 'domein' en 'bereik'.
 • Domein C: differenties bijvoorbeeld Δx, toenamediagrammen, hellinggrafiek, helling numeriek benaderen.
 • Domein Ea Grafen en matrices.
 • Domein Fa Statistiek en kansrekening (subdomeinen Fa1 t/m Fa4) is geen onderdeel meer van het CE. In het nieuwe examenprogramma (in nieuwe formuleringen) is het wel verplicht binnen het SE-deel. De opzet van de statistiek is grondig gewijzigd (gebaseerd op de empirische cyclus: data verzamelen-data verwerken-data analyseren-conclusies trekken en het werken met grote datasets). Kansverdelingen zijn gebleven, maar binomiale en normale kansverdeling worden niet meer expliciet genoemd.

Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Domein E heeft een andere opzet gekregen (empirische cyclus) met meer aandacht voor ICT gebruik, zie subdomein E5. Het subdomein E1 Probleemstelling en onderzoeksontwerp is nieuw.
 • Domein F: Logisch redeneren.
 • Domein G: Vorm en ruimte.
 • Nieuw zijn: recht en omgekeerd evenredig, lineair interpoleren en extrapoleren, verdubbelings- en halveringstijd, periodieke verschijnselen beschrijven, de regel pÖx = x1/p.

Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma's is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma's aan.
In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op.

 • In het nieuwe programma is het onderwerp Rijen (in een afgeslankte vorm) aan het CE toegewezen, in het oude programma behoorde dit bij het SE.
 • In het nieuwe programma wordt Rekenen genoemd bij subdomein B1.
 • In het nieuwe programma zijn de specificaties van het CE-deel verdeeld in verschillende categorieën: parate kennis, parate vaardigheden en productieve vaardigheden.
 • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.
 • Het domein E Statistiek en kansrekening heeft een andere inhoud gekregen, vanuit de benadering dat er gewerkt wordt met (grote) databestanden.

Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor het onderdeel Toetsen in het schoolexamen van deze handreiking.


downloads