Nieuwe domeinen die niet (verplicht) tot het SE behoren

19 september 2023

In het examenprogramma wiskunde C vwo komen enkele nieuwe onderwerpen voor, die niet verplichtend tot het SE behoren. Het betreft de volgende (sub)domeinen.

Subdomein B1 Rekenen en algebra

Het onderwerp 'algebra' is natuurlijk niet echt nieuw, maar wordt wel nadrukkelijk genoemd in de syllabus. In hoofdstuk 2 van de syllabus wordt hierover de volgende opmerking gemaakt.
"Bij de specificaties is ervan uitgegaan dat de kandidaten bekend zijn met de vereiste algebraïsche vaardigheden. Voor alle wiskundevakken havo/vwo met een centraal examen wordt een overzicht van deze algebraïsche vaardigheden gegeven in bijlage 4. Hoewel bij het samenstellen van dit overzicht de grootst mogelijke nauwkeurigheid is nagestreefd, kan niet gegarandeerd worden dat deze uitputtend is."

Van leerlingen wordt dus verwacht dat zij een aantal algebraïsche vaardigheden goed beheersen bij het maken van het CE. Het ligt daarom voor de hand dat een aantal van deze vaardigheden ook in het SE aan bod zal komen.
Het onderwerp 'rekenen' is nieuw in die zin dat er een enkele specificaties aan gewijd zijn. Zie hiervoor de opmerkingen onder 'Rekenen in het programma'.

Domein F Logisch redeneren

Dit domein is nieuw en in de pilots beproefd. Dat heeft (les)materiaal opgeleverd dat in het onderwijs gebruikt kan worden, zie de website van cTWO. I

Domein G Vorm en ruimte

Voor dit domein geldt hetzelfde als bij het voorgaande domein F.

Enkele bronnen met lesmateriaal zijn ook nog:

  • In een samenwerkingsverband van SLO en cTWO is veel lesmateriaal geschreven voor verschillende domeinen van wiskunde A havo en wiskunde C vwo. Daar treft u lesmateriaal aan over domein F Logisch redeneren en ook over domein G Vorm en ruimte.
  • Cito heeft een bundel uitgegeven met daarin een aantal opgaven die passen bij de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde A, B, en C havo en vwo. Daarin vindt u ook enkele opgaven die betrekking hebben op deze twee domeinen.