Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma

18 december 2019

Een vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.

Karakterisering van het nieuwe programma

In het visiedocument Rijk aan betekenis karakteriseert cTWO het programma als volgt:

Dit vak bereidt voor op opleidingen voor de economische en (para-)medische sector. De inhoud concentreert zich op toegepaste analyse, statistiek en kansrekening. Ook wordt de in de onderbouw verworven gecijferdheid onderhouden en uitgediept. De concepten worden opgebouwd vanuit concrete toepassingen, die ook in de toetsing centraal staan."

Algemeen

 • Domein A (Vaardigheden) is anders ingedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: algemene, profielspecifieke en wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing bèta.
 • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
 • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

Inhoudelijk

Kort samengevat, op het niveau van subdomeinen:

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Domein Fa Statistiek en kansrekening (subdomeinen Fa1 t/m Fa4) is geen onderdeel meer van het CE. In het nieuwe examenprogramma (in nieuwe formuleringen) is het wel verplicht binnen het SE- deel. De opzet van de statistiek is grondig gewijzigd (gebaseerd op de empirische cyclus: data verzamelen-data verwerken-conclusies trekken en het werken met grote datasets). Kansverdelingen zijn gebleven, maar binomiale en normale kansverdeling worden niet meer expliciet genoemd. Het onderwerp hypothese toetsen wordt ook niet meer genoemd.

Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Subdomein B1 is een apart subdomein met specifiek aandacht voor rekenregels en algebraïsche vaardigheden.
 • Subdomein B2: Algebra.
 • Domein E heeft een andere opzet gekregen (empirische cyclus) met meer aandacht voor ICT-gebruik, zie subdomein E5. Het subdomein E1 Probleemstelling en onderzoeksontwerp is nieuw.
 • Nieuw zijn: recht en omgekeerd evenredig, lineair interpoleren en extrapoleren, het grondtal e voor exponentiële en logaritmische functies), de afgeleide van exponentiële en logaritmische functies, de functie f(x) = sin x in het CE.

Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma's is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma's aan.

In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op.

 • In het nieuwe programma zijn andere onderwerpen aan het SE toegewezen dan in het oude programma.
 • In subdomein B1 Algebra van het nieuwe programma wordt ook aandacht besteed aan rekenen.
 • In het nieuwe programma zijn de specificaties van het CE-deel verdeeld in verschillende categorieën: parate kennis, parate vaardigheden en productieve vaardigheden.
 • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.
 • Het domein E Statistiek en kansrekening heeft een andere inhoud gekregen, vanuit de benadering dat er gewerkt wordt met (grote) databestanden.

Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor het onderdeel Toetsen in het schoolexamen van deze handreiking.


downloads