Nieuwe domeinen die niet tot het SE behoren

13 december 2019

In het examenprogramma wiskunde A vwo komt één nieuw onderwerp voor, dat niet verplichtend tot het SE behoort. Het betreft het volgende subdomein.

Subdomein B1 Algebra

Dit onderwerp is natuurlijk niet echt nieuw, maar wordt wel nadrukkelijk genoemd in de syllabus. In hoofdstuk 2 van de syllabus wordt hierover de volgende opmerking gemaakt:
Bij de specificaties is ervan uitgegaan dat de kandidaten bekend zijn met de vereiste algebraïsche vaardigheden. Voor alle wiskundevakken havo/vwo met een centraal examen wordt een overzicht van deze algebraïsche vaardigheden gegeven in bijlage 4. Hoewel bij het samenstellen van dit overzicht de grootst mogelijke nauwkeurigheid is nagestreefd, kan niet gegarandeerd worden dat deze uitputtend is.

Van leerlingen wordt dus verwacht dat zij een aantal algebraïsche vaardigheden goed beheersen bij het maken van het CE. Het ligt daarom voor de hand dat een aantal van deze vaardigheden ook in het SE aan bod zal komen.