Afname SE en CSPE

13 december 2019

Het beroepsgericht examenprogramma bestaat uit twee vakken, namelijk een profielvak en een keuzevak. Het profielvak wordt afgesloten met een CSPE. Het CSPE kan in het derde of vierde leerjaar afgenomen worden. De – minimaal – vier keuzevakken worden afgesloten met een SE.

Scholen mogen zelf bepalen of ze over het profielvak ook schoolexamen(s) afnemen. Indien dat het geval is, moet hiervoor een PTA gemaakt worden. De schoolexamens dienen dan wel vóór het centraal examen afgenomen te worden. Veel scholen kiezen ervoor delen van het profiel te toetsen in een schoolexamen. Dit is om de voortgang in het leerproces te bewaken en de leerlingen te motiveren.

Om te bepalen of een leerling het beroepsgericht programma voldoende heeft afgesloten gelden verschillende regels voor bb/kb en voor de gl. Het vakkenpakket van deze twee leerwegen is immers niet gelijk.

Basis en kaderberoepsgerichte leerweg

Omdat het beroepsgerichte programma uit twee afzonderlijke delen bestaat, komen er op de eindlijst van de leerling twee cijfers: een cijfer voor het profielvak en een combinatiecijfer voor de keuzevakken.

Pv en KV (002)
opbouw van de cijfers

Profielvak

Indien het profielvak alleen afgesloten wordt met een CSPE dan is het CSPE-cijfer het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak. Dit cijfer wordt vermeld op de eindlijst van de leerling.

Indien over het profielvak één of meerdere schoolexamens zijn afgenomen dan wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde te nemen van de behaalde cijfers voor het CSPE en SE. Beide tellen voor 50% mee. Het gemiddelde komt op de eindlijst van de leerling.

Keuzevakken

Leerlingen in bb en kb moeten minimaal vier keuzevakken volgen en afsluiten. De keuzevakken worden afzonderlijk afgesloten met een schoolexamen. Het behaalde cijfer voor het schoolexamen is tevens het eindcijfer van het keuzevak. De vier eindcijfers worden gecombineerd tot één combinatiecijfer voor de keuzevakken (kv1 + kv2 + kv3 + kv4) / 4. Op de eindlijst van de leerling komen het combinatiecijfer én de namen met cijfers van de keuzevakken die de leerling gevolgd heeft.

Om te bepalen of een leerling geslaagd is, tellen de twee eindcijfers voor het beroepsgerichte programma mee. Dit zijn de cijfers voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de keuzevakken. Beide eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagbepaling.

Gemengde leerweg

In de gemengde leerweg kent het profielvak een beperktere omvang dan in de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg en volgen de leerlingen minimaal twee beroepsgerichte keuzevakken. Het combinatiecijfer bestaat daarom in deze leerweg uit een combinatie van het eindcijfer van het profielvak en het eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken. Dit eindcijfer telt één keer mee in de uitslagbepaling.

Een leerling legt dus over het profielvak in ieder geval een CSPE af en krijgt daarvoor een cijfer. Als de school ervoor kiest om over het profielvak ook een SE te geven wordt het eindcijfer voor het profielvak het gemiddelde van de CSPE-cijfer en het SE-cijfer (weging 50/50).

Daarnaast volgen de leerlingen ook nog minimaal twee keuzevakken. Daarover doen zij een SE en volgens de regels van de school levert dat uiteindelijk een cijfer op voor de keuzevakken. Dat cijfer wordt gemiddeld met het cijfer voor het profielvak (ook hier geldt 50/50), en dit is het definitieve combinatie-eindcijfer dat meetelt voor de slaag-zak regeling.