Opdrachtbespreking

1 februari 2024

Bij het profiel D&P gaat het bij twee van de vier modulen om het werken voor een opdrachtgever: het organiseren van een activiteit (module 1) of het maken van een multimediaal product (module 4).

In dat kader moeten verschillende gesprekken gevoerd worden: eerst een gesprek om de wensen en eisen van de opdrachtgever te inventariseren of te verduidelijken, dan een gesprek over de opbrengst van het vooronderzoek of het voorlopige ontwerp en uiteindelijk nog een gesprek om het product te presenteren.

  • Bij de opdrachtverstrekking vindt een gesprek plaats om de wensen van de opdrachtgever te inventariseren en zo nodig de opdracht te verhelderen. Het is de rol van de beroepsbeoefenaar (leerling) om alle informatie boven tafel te krijgen die nodig is. De opdrachtgever heeft er belang bij zijn opdracht zo duidelijk mogelijk over te brengen: hij wil krijgen wat hij nodig heeft. Waar nodig kunnen zaken afgestemd worden: wat wil de opdrachtgever, wat is mogelijk en haalbaar van de kant van de uitvoerder? Het gesprek mondt uit in een duidelijk opdracht, c.q. afspraak tussen beide partijen.
  • Vervolgens gaat de beroepsbeoefenaar aan de slag met een vooronderzoek of een voorlopig ontwerp. De uitkomst van het vooronderzoek of het voorlopige ontwerp wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever, waarbij gemaakte keuzes beargumenteerd worden. De opdrachtgever reageert hierop en de partijen komen tot een afspraak over de verdere uitvoering (de organisatie van de activiteit of het maken van het gevraagde product).
    Het kan zijn dat er in deze fase begonnen wordt met een echte presentatie, die gevolgd wordt door een gesprek; het is ook mogelijk dat vanaf het begin meer sprake is van een gesprek.
  • Hierna volgt de uitvoering van de opdracht: het organiseren en uitvoeren van een activiteit of het maken van een product. Deze beide opdrachttypen hebben een verschillende afronding. Als het gaat het om het maken van een product, dan zal het definitieve product gepresenteerd worden aan de opdrachtgever, waarbij de gemaakte keuzes worden beargumenteerd. Gaat het om het organiseren van een activiteit, dan vindt na de uitvoering een evaluatie plaats. Een evaluatiegesprek met de opdrachtgever kan hier onderdeel van zijn.

De structuur van een opdrachtgesprek is die van een Beschouwing: kwestie -> specificatie/verschillende perspectieven -> afspraak

Schema beschouwing
Beschouwing Kenmerkende opbouw van een opdrachtgesprek
Opening De partijen begroeten elkaar en zonodig wordt er kennisgemaakt.
Kwestie 1. Het onderwerp en het doel van het gesprek worden benoemd. Om welke opdracht gaat het? Wat moet de uitkomst van het gesprek zijn?
Verschillende perspectieven 2. De opdracht wordt (verder) in beeld gebracht; wat is de vraag van de opdrachtgever, wat zijn de mogelijkheden van de uitvoerder? Waarover moeten afspraken worden gemaakt? De beroepsbeoefenaar zorgt dat de opdracht zo helder en expliciet mogelijk wordt geformuleerd ; waar nodig vraagt hij door, vat dingen samen en herhaalt de belangrijkste punten.
Advies/afspraak 3. De partijen komen tot afspraken. De beroepsbeoefenaar zorgt dat deze helder geformuleerd wordt.
Afsluiting De partijen nemen afscheid van elkaar.