Nadruk op opleiden

13 december 2019

Een leerling kan met het profielvak BWI doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Dat kan op de volgende manieren:

  • meest verwante doorstroom (profielvak BWI met verdiepende keuzevakken BWI);
  • verwante doorstroom (profielvak BWI met verbredende en/ of verdiepende keuzevakken BWI);
  • niet verwante doorstroom (vanuit een ander profielvak met verbredende en/ of verdiepende keuzevakken)

Met de nadruk op 'opleiden' zal een school smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's, zogenaamde arrangementen, bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante verdiepende keuzevakken en zijn doorstroomrelevant. In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt uit welke arrangementen de leerling kan kiezen.

De leerling die precies weet wat hij wil zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet (meestal) in de vierde klas centraal examen. Het schoolexamen over de keuzevakken en indien gewenst het profielvak (de toetsen en praktijkwerkstukken die meetellen voor het SE) wordt afgenomen in klas 3 en 4. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.

Verwante doorstroom in het mbo bestaat uit opleidingen die zijn gerubriceerd in zogenaamde examenprofielen. In een examenprofiel maken onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afspraken over de inrichting van examinering en over de wijze waarop onderwijs en bedrijfsleven betrokken zijn bij de examinering.

Vanuit het profielvak BWI is er een verwante doorstroom naar twee examenprofielen:

  • bouw en infra, hout en interieur
  • schilderen, onderhoud en afbouw

Een examenprofiel bestaat uit kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's.

In de download is een overzicht gemaakt van de betreffende kwalificatiedossiers.