Reactie SLO op de Staat van het Onderwijs 2024

17 april 2024

De Staat van het Onderwijs laat zien dat de uitdagingen groot zijn, maar bevestigt ook dat sterke doelen, goede didactiek en passende toetsing essentieel zijn om in te investeren. Een helder curriculum helpt scholen om dat te realiseren”, aldus Jindra Divis, voorzitter bestuur SLO.

Als SLO zijn we verantwoordelijk voor het landelijk curriculum, een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Denk hierbij aan kerndoelen, examenprogramma’s, referentieniveaus en doorlopende leerlijnen. Daarnaast ondersteunen we scholen in de vertaling naar een schooleigen curriculum. De Staat van het Onderwijs laat zien dat hier nog te veel wordt gehandeld vanuit het gemiddelde. Het zicht op de individuele leerling en zijn of haar hulpvraag ontbreekt en dat kan beter.

Aanbod aanpassen aan leerlingenpopulatie

Evenals in het rapport vinden wij het belangrijk om het onderwijsaanbod aan te passen aan de leerlingenpopulatie. Wij hebben daarbij voor scholen de onderstaande adviezen:

Een actueel curriculum

Het huidige landelijk curriculum is verouderd. Daarom werkt SLO in opdracht van het ministerie van OCW aan een actueel curriculum voor het hele funderend onderwijs in Nederland. Dit betreft de kerndoelen voor primair, voortgezet en het gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs. Ook werken we aan de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo. Deze kerndoelen en examenprogramma's dragen bij aan een breed, inclusief en gevarieerd curriculum. Ze geven richting en bieden kaders voor verdere uitwerking naar onderwijs- en toetsprogramma's.