Frans - achtergrond

16 augustus 2023

Hieronder vind je een overzicht van het curriculum Frans in de verschillende sectoren van het Nederlandse onderwijs zoals beschreven in officiële documenten.

Frans in het primair onderwijs

Basisscholen mogen Frans aanbieden naast het verplichte vak Engels. Dit gebeurt met name in de grensregio’s. Een school kan er ook voor kiezen vvto Frans aan te bieden en tot 15% van hun onderwijstijd in het Frans verzorgen (Dekker, 2014b). De startleeftijd mag verschillen: zo kiezen sommige scholen ervoor om te starten in groep 1, terwijl anderen kiezen om in groep 5 of 7 te starten. De derde mogelijkheid voor een basisschool om Frans aan te bieden is via buurtaalonderwijs. Met buurtaalonderwijs krijgen leerlingen in de grensstreek structureel onderwijs in het Frans. Vaak wordt er samengewerkt met een partnerschool net over de grens. Nuffic heeft een overzicht van scholen die over de grens samenwerken.

Frans in het voortgezet onderwijs

Vmbo

In de onderbouw van het vmbo kiezen leerlingen verplicht een tweede vreemde taal naast het verplichte vak Engels. Dit kan Frans zijn. Voor het vak zijn geen doelen of minimaal aantal uren vastgesteld.
In de bovenbouw van het vmbo kunnen leerlingen Frans kiezen als sectorkeuzevak als zij de sector economie hebben gekozen. Maar omdat er veel ruimte is voor de scholen om het onderwijs in de bovenbouw van het vmbo zelf vorm te geven, kan een school aan alle leerlingen de mogelijkheid bieden Frans als extra examenvak op te nemen (Stichting Platforms Vmbo, 2009). Het examenprogramma staat op Examenblad en de beoogde streefniveaus op Europees Referentiekader Talen.

Havo/vwo

In de onderbouw van havo/vwo kiezen leerlingen verplicht een tweede en een derde vreemde taal. Frans is dan een van de keuzemogelijkheden. Voor het vak zijn geen doelen of minimaal aantal uren vastgesteld.
In de bovenbouw van havo/vwo kunnen leerlingen bij alle profielen Frans kiezen, bijvoorbeeld als tweede mvt in het gemeenschappelijk deel van het vwo, als profielkeuzevak bij de profielen C&M en E&M of als keuze-examenvak in het vrije deel. Het examenprogramma staat op Examenblad en de beoogde streefniveaus op Europees Referentiekader Talen.

Tweetalig onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs kan een school ervoor kiezen tweetalig onderwijs (tto) Frans aan te bieden. In dat geval wordt bij een gedeelte van de niet-talenvakken Frans als instructie- en communicatietaal gebruikt. Voor het hele vmbo gaat het om 30% van de onderwijstijd. In de onderbouw havo/vwo moet minimaal 50% van de onderwijstijd in het Frans worden aangeboden. Voor de bovenbouw van havo en vwo geldt als minimumeis respectievelijk 850 en 1150 studielasturen.

Eerste- en tweedegraads opleidingen tot leraar Frans

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van alle routes die studenten kunnen volgen en leiden tot een eerste- of tweedegraads bevoegdheid Frans. De eindniveaus van de tweedegraads lerarenopleiding Frans is B2, aangevuld met relevante elementen van het C1-niveau (verplichte deelname aan de Test de Connaissance du Français (TCF) van het Ciep). De eindniveaus van de hbo-masteropleiding is C1. Voor de universitaire route is geen wettelijk niveau vastgelegd. In de praktijk beoogt de opleiding niveau C2.