Vakkenstructuur kunstvakken bovenbouw vmbo/havo/vwo

4 september 2023

De huidige vakkenstructuur van de kunstvakken op het vmbo, havo en vwo zorgt voor een aantal knelpunten voor leraren, leerlingen en scholen. Daarom heeft het ministerie van OCW SLO opdracht gegeven om de vakkenstructuur te herzien.

Een werkgroep, die bestaat uit leden van vakverenigingen VONKC, VLS en VNK-e en twee curriculumontwikkelaars van SLO, heeft zich over de kwesties gebogen. Dat resulteerde in een adviesrapport met een conceptvakkenstructuur voor de kunstvakken. Dit advies vormt het uitgangspunt voor de actualisatie van de examenprogramma’s; de vakvernieuwingscommissie die aan de slag gaat met de actualisatie, zal het advies meenemen als zij zich buigen over de eindtermen, verdeling van de leerstof over de soorten examens en de vakkenstructuur.

Knelpunten in huidige vakkenstructuur

De werkgroep schetst in het adviesrapport de belangrijkste knelpunten in de huidige vakkenstructuur:

  • Er mist horizontale en verticale consistentie tussen de kunstvakken, wat de doorstroom belemmert.
  • Er is beperkte samenhang tussen vakken en niveaus.
  • Min of meer dezelfde kunstdisciplines worden onder verschillende namen aangeboden, wat leidt tot onduidelijkheid bij leerlingen en ouders.
  • Er is willekeur in de manier van toetsing en afsluiting.

Kern van het advies

De werkgroep adviseert om keuzevakken te voorzien van een uniforme indeling en structuur. Dat betekent dat elk keuze-examenvak een deel praktijk en een deel theorie krijgt (zie onderstaand figuur).

Afbeelding vakkenstructuur 1

Daarnaast stelt de werkgroep een aantal wijzigingen voor om de overige knelpunten op te lossen:

  • CKV voor alle leerlingen als verplicht vak op te nemen.
  • voor vmbo, havo en vwo eenzelfde set keuze-examenvakken kunst aan te bieden.
  • de verschillende keuzevakken binnen alle schoolsoorten en leerwegen dezelfde naam te geven.
  • de discipline ‘film’ toe te voegen als apart keuze-examenvak voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo.

Op basis van de voorgestelde structuurverandering en de uitgangspunten, adviezen en aanbevelingen van de werkgroep, ontstaat een nieuw perspectief op de toekomst van de kunst vakken.

Afbeelding vakkenstructuur 2

Kijk het webinar terug

In 2022 vond een webinar plaats waarin het conceptadvies werd toegelicht. Tijdens drie gespreksrondes bespraken Paul Rullmann (voorzitter werkgroep), een aantal werkgroepleden en externe tafelgasten verschillende aspecten van het advies. Kijk het webinar terug.

Welke opdracht heeft de werkgroep?

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht (pdf, 177 kB) gegeven om te komen tot een adequaat advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.

Hoe is de werkgroep samengesteld?

De werkgroep die een advies uitbrengt over de vakkenstructuur voor de kunstvakken in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakverenigingen VONKC, VLS en VNK-e. De groep bestaat uit dr. Melissa Bremmer, Tineke van Cappellen, Annebel Hofhuis, dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Debbie Klarenbeek en Joost Overmars. Onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann en SLO curriculumontwikkelaar Kunst & Cultuur Pascal Marsman (en voorheen ook Rik Weeting) completeert de werkgroep.

contactpersoon

Pascal Marsman 270