Vakvernieuwing aardrijkskunde

25 juli 2023

Vmbo

Vanaf schooljaar 2013-2014 is een nieuw examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo van kracht. 
Doel van het programma is de leerlingen een wereldbeeld bij te brengen. Aardrijkskunde wil de relatie tussen mens en natuur verhelderen en een bijdrage leveren aan burgerschap. Het nieuwe programma kenmerkt zich door een balans tussen sociale en fysische onderwerpen. Daarnaast is er aandacht voor de eigen leefomgeving en het uitvoeren van kleine aardrijkskundige onderzoeken. 

Havo en vwo

De huidige syllabus voor havo en vwo krijgt een update. Een syllabuscommissie onder verantwoordelijkheid van het CvTE is in september 2021 gestart met het actualiseren van verschillende domeinen. Voor verschillende domeinen zijn experts geraadpleegd en wordt goed gekeken naar de consistentie van de huidige syllabus. Brazilië als land in domein D op havo en Zuid-Amerika als regio voor vwo staan niet ter discussie.

In februari 2022 wordt een vragenlijst uitgezet voor docenten om de voorstellen kritisch te bekijken en daar ook commentaar op te leveren.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Handboek vakdidactiek aardrijkskunde
    Dit handboek is van belang voor lerarenopleiders, leerplanontwikkelaars en docenten aardrijkskunde. Het beoogt aardrijkskundestudenten in opleiding een degelijk vakdidactische fundament aan te reiken op basis waarvan de aardrijkskundelessen gevarieerder worden en een hoog leerrendement krijgen.
  • Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo
    Deze handreiking (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor leraren aardrijkskunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. De handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs.
  • Vakdossier Aardrijkskunde. Stand van zaken in de tweede fase
    Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten aardrijkskunde, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. In dit vakdossier staan de ervaringen met het nieuwe examenprogramma centraal. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met een aantal vakdeskundigen.

contactpersoon

Han Noordink 270

contactpersoon

Frederik Oorschot 270