Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

7 juli 2020

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) neemt een belangrijke positie in binnen de beroepsgerichte vakken. Beroepsoriëntatie is immers één van de functies van het vmbo en dit kan bij uitstek een plaats krijgen binnen de beroepsgerichte vakken.

LOB heeft inmiddels een structurele plek in het leerplan. Dit is niet voor niets: van leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen wordt verwacht dat zij al  op jonge leeftijd keuzes maken. Immers, aan het eind van het tweede leerjaar kiezen zij al voor een beroepsgericht programma. Daarmee is het niet vanzelfsprekend dat iedere leerling al weet wat hij wil worden: ook in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen is LOB noodzakelijk. De beroepsgerichte vakken bieden daarvoor veel aanknopingspunten.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Leergang LOB
  Hoe bereid je leerlingen voor op toekomstige beroepen waarvan je nog niet weet hoe ze er uit zien? Via LOB kunnen we leerlingen helpen dit brede gebied inzichtelijk te maken, hen leren keuzes te maken om de eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en om te gaan met de onzekerheden rondom dit keuzeproces.
 • De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider
  Deze publicatie is bedoeld voor beroepsgerichte vakdocenten in het vmbo die, in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), de stap willen maken naar loopbaanbegeleider.
 • Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte
  Deze video van ongeveer acht minuten is interessant voor leerlingen, mentoren, docenten en decanen in het beroepsonderwijs. Het is een bewerking van de uitkomsten van een onderzoek naar loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs.
 • Een race of een reis. Loopbaanleren onder de loep.
  Deze publicatie bevat de belangrijkste en opvallendste resultaten van een driejarig literatuur- en praktijkonderzoek naar de implementatie van loopbaanleren in het vmbo. Het belang van loopbaanleren wordt vanuit diverse invalshoeken geschetst met als resultaat een aantal basisprincipes voor loopbaanleren.
 • De vmbo Carrousel
  Dit rapport is interessant voor studie- en loopbaanbegeleiders in de vmbo-sector Zorg, Welzijn en Sport. Calibris, kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport, heeft de vmbo Carrousel ontwikkeld. Met deze vorm van beroepsoriëntatie stimuleert Calibris de scholen tot het opzetten van projecten met instellingen in de regio.
 • Oriënteren in de praktijk. De vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB
  In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan voor de onderwijskundige inbedding van de carrousel in het LOB-programma. Een van de aanbevelingen is de fasering van de leerroute meer tot uiting te laten komen en meer vraaggestuurd te werken. Naarmate leerlingen meer op maat bediend kunnen worden, zullen de motivatie en het plezier bij zowel de leerlingen als de ontvangende partijen groeien, wat ook voor de docenten beter werkt.
 • Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
  De activiteiten die VHTO voor het onderwijs verzorgt, richten zich op: verbetering van de aansluiting van het bèta/technische onderwijs op de kennis en interesse van meisjes in het primair en het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo); kwaliteitsverbetering en vergroting van de aantrekkelijkheid van het (middelbaar en hoger) technisch onderwijs ...
 • Technologie in de onderbouw van het vmbo
  Het leerplan technologie in de onderbouw heeft een drieledig doel: een betere aansluiting realiseren tussen de onderbouw en de bovenbouw van het vmbo, het bieden van een intersectorale loopbaanoriëntatie- en begeleiding en het aanleren van ICT-vaardigheden. Hierbij is uitgegaan van de kerndoelen onderbouw, het examenprogramma technologie GL en de opleidingsdomeinen van het mbo.
 • Draaiboek buddystage
  De buddystage is een onderdeel van het programma loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de vierde klas van het vmbo.
 • Meer Beta en technologie op vmbo-tl
  Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie. De publicatie bevat handvatten en tools voor onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanorientatie en –begeleiding.
 • Nee heb je ...
  Deze film laat zien hoe u LOB vorm kunt geven vanuit de praktijk en in samenwerking met bedrijven. Centraal staat de intensieve loopbaanoriëntatie die binnen het vmbo steeds meer aandacht krijgt.
 • Aan de slag met lob
  ​Op de website Aan de slag met LOB vindt u de routekaart. Deze kunt u inzetten bij het opzetten of vernieuwen van uw LOB-beleid.