Friese taal - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 22 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.


Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen:

  • een ruime receptieve en productieve woordkennis verwerven;
  • strategieën verwerven om de betekenis van woorden af te leiden uit de context;
  • strategieën verwerven om de betekenis van woorden te onthouden;
  • reflecteren op hun eigen woordenschatontwikkeling.