Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 17 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.


Bij dit kerndoel gaat het er om dat kinderen het gebruik van Fries als een vanzelfsprekendheid ervaren. Dat geldt voor Friestalige kinderen, maar ook voor leerlingen voor wie Fries niet de eerste taal is. Ze ervaren dat Fries een volwaardig communicatiemiddel is, dat in alle situaties van het leven in Friesland gebruikt kan worden.