Engels - kerndoel 16 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.


De leerlingen leren zoeken in voor hen geschikte en bij hun leeftijd en niveau passende bronnen, zoals de woordenlijsten achter in het lespakket Engels, starters-, digitale-, beeldwoordenboeken en andere (digitale) bronnen als internet en (jeugd-) woordenboeken op cd-Rom.

Het gebruik van woordenboeken wordt gestimuleerd en qua niveau trapsgewijs opgebouwd vanaf groep 5 of 6 naar groep 8 om te voorkomen dat de leerlingen met te moeilijke woordenboeken van start gaan op de basisschool.

Digitale bronnen worden geraadpleegd, niet alleen voor de schrijfwijze maar ook voor de uitspraak.

Er wordt aangesloten bij de opzoekvaardigheid Nederlands.

Bronnen:

 • Language proficiency handbook;
  www.isbe.net/assessment/pdfs/lang_pro.pdf
 • Bodde-Alderlieste, M. e.a. (2001). Werken in Fasen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Bodde-Alderlieste, M. e.a. (2001). Oriëntatie op Engels in het basisonderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Europees Referentiekader
 • Taalprofielen
 • (2000). Hello World. Den Bosch: Malmberg.
 • Informatie over CLIL; www.clilcompendium.com of www.europeesplatform.nl

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
 • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
 • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
 • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
 • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: CLIL

CLIL = Content and Language Integrated Learning: (bepaalde) vakken of vaardigheden leren in het Engels, ook wel bekend als tweetalig onderwijs (tto).

Toelichting: Eibo

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.