Engels - kerndoel 13 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

De vakleraar Engels

 • De vakleraar Engels voldoet aan het profiel vakleraar Engels.
 • Zij biedt het Engels aan op bepaalde vaste momenten.
  Op vaste momenten in de week komt een (speciale) bevoegde leraar, bij voorkeur een native English speaking teacher (EST), liefst enkele uren per week, in de klas om met de kinderen Engels 'te doen'.
 • Zij spreekt alleen Engels met de kinderen.
  Ze brengt de kinderen in een situatie waarin ze spelenderwijs met Engels in contact komen en bepaalde woorden en zinnen, zoals instructies of vragen, herkennen en kleine opdrachten uitvoeren.
 • Zij spreekt de kinderen op een natuurlijke manier aan en enthousiasmeert hen.
  Ze stimuleert de kinderen om de verschillende opdrachten uit te voeren en doet daarbij zelf actief en enthousiast mee. Ze doet vaak de opdrachten eerst voor. Ze laat op een natuurlijke en spontane manier aan de kinderen weten dat ze het goed doen.
 • Zij betrekt de kinderen actief bij het leerproces.
 • Zij kiest activiteiten die bij voorkeur zijn geïntegreerd in de thema's die op dat moment in de school aan de orde zijn.
  Bijvoorbeeld:
  • Kleine' kringactiviteiten in het Engels, bijvoorbeeld de gymles;
  • De kinderen werken aan een bepaald seizoen of een feest.
 • De vakleraar werkt vanuit kennis van en inzicht in de didactiek van Early English: vreemdetaalverwerving voor jonge kinderen en/of van vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO).
  Daarbij geldt:
  • Liedjes en spelletjes worden vaak herhaald en vormen voor de kinderen een herkenbaar onderdeel van hun dag.
  • De vakleraar maakt gebruik van verschillende speelse en gevarieerde werkvormen voor de onderbouw zoals Total Physical Response(TPR), verhalend vertellen, etc.
  • Zij gaat een gesprek aan met de kinderen; interactie staat centraal.
 • Zo mogelijk werkt de vakleraar ook met kleinere groepen. Zij stemt de activiteiten in de groepjes af op het individuele niveau, met als doel interactie.

De groepsleraar

 • De groepsleraar die Engels geeft voldoet aan het profiel groepsleraar Engels.
 • Zij is op de hoogte van de werkwijze en inhoud van het programma Engels in groep 1/ 2.
 • Zij herhaalt eventueel enkele activiteiten met de kinderen.
  Bijvoorbeeld het zingen van een Engelstalig liedje.

Voor beide leraren geldt:

 • De leraren onderhouden contact met elkaar en met de andere leden van het team over Engels.
 • Ze onderhouden contact met de ouders over Engels; ze stimuleren de ouders om thuis ook enkele activiteiten uit te voeren en liedjes te zingen met hun kinderen.
 • Ze hebben zich op de doorlopende leerlijn voor Engels in de school georiënteerd en weten op welke wijze hun aandeel daarin past. Ze stemmen inhoud en werkwijze van hun programma af met hun collega's in het vorige leerjaar en de volgende leerjaren.
 • Ze evalueren het programma Engels regelmatig.

Toelichting: Eibo

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.

Toelichting: Engelstalig

Engelstalig = iedere vorm van Engelstalig, dus niet alleen Britsengels.

Toelichting: Pre-productieve stadium

Pre-productieve stadium = nog niet zelf produceren van taal maar herkennen en naspreken, meezingen.

Early production = het nazeggen van vaak herhaalde woorden; vragen beantwoorden met yes of no; het uitvoeren van eenvoudige opdrachten.

Toelichting: Profiel vakleraar Engels

De leraar Engels voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is vakleraar (Engels) en zo mogelijk ook groepsleraar;
 • Zij is native of near-native English Speaking Teacher (EST);
  De native speaker heeft een goede beheersing van het Nederlands op niveau B1/B2 van het ERK en kennis van het Nederlandse schoolsysteem;
  De near-native leraar beheerst het Engels op C1/B2 van het ERK.
 • Zij gebruikt de doeltaal als voertaal in de klas;
 • Zij heeft een professionele houding;
 • Zij is bekend met vakdidactiek vreemdetaalverwerving van jonge kinderen, m.n. vvto;
 • Zij is bereid tot bij- en nascholing in taalvaardigheid en vakdidactiek;
 • Zij is bereid tot samenwerking en collegiale consultatie/intervisie met collega's;
 • Zij is in staat om te differentiëren.

Toelichting: (Near-)native speaker

Native speaker/English speaking teacher (EST) = een Engelstalige leraar (Engels als moedertaal).

Near-native speaker = een leraar die het Engels zeer goed beheerst en praktisch moedertaalspreker is van het Engels.

Toelichting: Early English

Early English = Engels vanaf groep 1.

Toelichting: TPR/Total Physical Response

TPR/Total Physical Response = het uitvoeren van opdrachten die worden gegeven (en/of voorgedaan) in de vriendelijk gebiedende wijs; bijvoorbeeld 'Stand up, toch your hair, touch your nose, sit down'.

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
 • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
 • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
 • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
 • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: Pre-productieve stadium en early production

Pre-productieve stadium = nog niet zelf produceren van taal maar herkennen en naspreken, meezingen.

Early production = het nazeggen van vaak herhaalde woorden; vragen beantwoorden met yes of no; het uitvoeren van eenvoudige opdrachten.

Toelichting: Vakdidactisch repertoire

Vakdidactisch repertoire = de specifieke didactiek, inclusief onderwerpen, werkvormen enz., passend bij het vakgebied voor deze leeftijdsgroep.

Toelichting: Luister- en leesstrategieën

Luister- en leesstrategieën voor de middenbouw = bijvoorbeeld de titel of een illustratie bekijken om te kunnen voorspellen waar het over zal gaan; n.a.v. richtvragen alleen bepaalde informatie uit een tekst halen.

Toelichting: Teacher Talk

Teacher Talk = het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les door bijvoorbeeld het geven van instructies in het Engels.

Toelichting: Thema's en onderwerpen

(Eibo-)thema = een aantal onderwerpen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres horen bij het Eibo-thema 'kennismaken met elkaar'.

Onderwerp = een deel van een Eibo-thema (persoonlijke gegevens), bijvoorbeeld: getallen (zeggen hoe oud je bent), adres (vragen/zeggen op welk adres iemand woont).

De Eibo-thema's zijn:

 • kennismaken met
 • wonen
 • vrijetijdsbesteding en hobby's
 • eten en drinken
 • tijdsaanduiding
 • beschrijven van personen
 • op straat
 • in de winkel
 • in de klas
 • feesten
 • het weer

De inhoud van de meeste thema's wordt in groep 5 t/m 8 uitgebouwd.
Bijvoorbeeld bij het thema 'wonen':

 • in groep 5 het woonadres;
 • in groep 6 het huis met de vertrekken;
 • in groep 7 landen en nationaliteiten;
 • in groep 8 de inrichting van je kamer en de regio waarin je woont (north, west, etc.).

Nb. De thema's en/of onderwerpen worden in elke groep op een eigen niveau aangeboden en verwerkt. Ook zijn er onderwerpen die alleen in groep 7 en 8 aan de orde komen.

Toelichting: Extensief en intensief lezen

Extensief lezen = het lezen van (grotere) teksten waarbij de lezer niet ieder woorden hoeft te weten of te begrijpen, zoals bij het lezen van een boekje of een bladzijde uit een tijdschrift.

Intensief lezen = het lezen van korte teksten waarbij de lezer (bijna) ieder woord begrijpt.

Toelichting: Vvto

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) = Engels vanaf groep 1 of eerder: geen lesjes Engels maar een aantal dagelijkse activiteiten wordt in het Engels aangeboden.

Toelichting: Leesaanbod

 • Het gaat om informatie betreffende henzelf, hun familie en directe concrete omgeving;
 • De teksten zijn eenvoudig en helder van structuur;
 • De indeling en afbeelding bij de tekst geeft visuele ondersteuning bij het begrijpen van de tekst;
 • Het taalgebruik is zeer eenvoudig;
 • Het betreft bijvoorbeeld advertenties, menu's en dienstregelingen of korte, eenvoudige, persoonlijke brieven;
 • De woorden zijn kort en hoogfrequent, bekend uit de eigen taal of behorend tot internationaal vocabulaire.

Toelichting: Luistervaardigheid

 • Het gaat om informatie betreffende de kinderen zelf, hun familie en directe concrete omgeving;
 • De teksten zijn relatief kort;
 • Het taalgebruik is zeer eenvoudig;
 • De zinnen zijn gescheiden door pauzes;
 • De spreker spreekt zorgvuldig, langzaam en duidelijk.