Engels - kerndoel 13


De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.

Toelichting en verantwoording

doel Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • de leerlingen ontwikkelen een positieve houding t.o.v. het leren van Engels
 • geen lessen Engels maar enkele uren per week activiteiten in het Engels, vanuit de ontwikkelingsfase van de kinderen
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • consolidering van luistervaardigheid Engels zoals opgebouwd in groep 1 en 2 en uitbreiding daarvan
 • geen lessen Engels maar activiteiten of lesonderdelen die in het Engels worden uitgevoerd, vanuit de ontwikkelingsfase van de kinderen

uitgangspunten Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • vooraf bepaalde thema's en/of onderwerpen komen aan bod
 • Engels bij voorkeur gegeven door een native speaker of een in vvto-Engels gespecialiseerde leerkracht
 • luistervaardigheid is gekoppeld aan kijkvaardigheid
 • leesvaardigheid speelt nog geen rol
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • consolidering van thema's en onderwerpen uit groep 1/2 en uitbreiding met nieuwe thema's en onderwerpen
 • luistervaardigheid is gekoppeld aan kijkvaardigheid
 • zorgvuldigheid t.a.v. geschreven Engels om verwarring met de spelling van het Nederlands te voorkomen

materialen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • diverse voor kleuters geschikte materialen, zoals Engelstalige prentenboeken, video's en Cd's, handpoppen, kijkplaten en andere visuele materialen
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • diverse voor de leeftijdsgroep geschikte materialen zoals Engelstalige prentenboeken, video's of cd's etc.
 • er kan een methode gebruikt worden als deze geen tekst bevat voor de kinderen

bij CLIL Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

CLIL = Content and Language Integrated Learning: (bepaalde) vakken of vaardigheden leren in het Engels, ook wel bekend als tweetalig onderwijs (tto).

doel Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • de kinderen raken verder vertrouwd met luistervaardigheid Engels
 • er wordt een start gemaakt met leesvaardigheid (de kinderen worden bewust gemaakt van het woordbeeld/de schrijfwijze van woorden en uitdrukkingen in het Engels)
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • luister- en leesvaardigheid worden uitgebouwd met nieuwe of bekende onderwerpen en vakken

uitgangspunten Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • het aantal onderwerpen wordt uitgebreid
 • sommige vakken of onderdelen van vakken worden in het Engels gegeven (bijvoorbeeld gymnastiek, handvaardigheid)
 • de kinderen worden zich bewust van de rol die Engels speelt in hun directe omgeving en als wereldtaal
 • luister-/leesvaardigheid is onderdeel van de doorlopende lijn voor Engels in de school en bereidt de leerlingen voor op luister-/leesvaardigheid Engels in groep 7 en 8
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • de keuze voor de onderwerpen en vakken is afgestemd op de leeftijd, het niveau, de belevingswereld en op beschikbare bronnen in het Engels
 • lezen krijgt hier meer nadruk dan in groep 5 en 6
 • leesvaardigheid wordt opgebouwd door een gebalanceerd aanbod aan eenvoudige leesteksten en leesboekjes
 • aan het eind van groep 8 kunnen de kinderen uit teksten specifieke voorspelbare informatie halen
 • de aandacht voor lees- en luistervaardigheid is een stap in de doorlopende leerlijn voor Engels van basisschool naar voortgezet onderwijs
 • de instap in het voortgezet onderwijs wordt voor alle kinderen op deze onderdelen voorbereid

materialen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • voor de leeftijdsgroep geschikte Engelstalige prentenboeken, video's of cd's, etc
 • bij gebruik van een lespakket: dit is afgestemd op de leeftijdsgroep
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • het audio- en leesmateriaal is op de leeftijd en het niveau van de kinderen afgestemd, zowel voor CLIL als voor (Versterkt) Engels

bij (vervroegd) EIBO Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.

doel Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • de kinderen maken een start met bewust luisteren naar Engels
  (ze leren informatie te halen uit korte, voor hen relevante teksten zoals berichten, liedjes en gesprekjes)
 • er wordt een voorzichtige start gemaakt met het lezen van Engels
  (ze kunnen enkele eenvoudige woorden en een of meer zinnen binnen de thema's herkennen, bijvoorbeeld welk dier wordt beschreven of hoe de kinderen heten in het gesprekje)
Inhoud voor: groep 7 en 8

uitgangspunten Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • de teksten hebben betrekking op eenvoudige en vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven
 • de kinderen worden zich bewust van de rol die Engels speelt in hun directe omgeving en als wereldtaal
 • luister-/leesvaardigheid is onderdeel van de doorlopende lijn voor Engels in de school en bereidt de kinderen voor op luister-/leesvaardigheid Engels in groep 7 en 8
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • lezen krijgt hier meer nadruk dan in groep 5 en 6
 • leesvaardigheid wordt opgebouwd door een gebalanceerd aanbod aan eenvoudige leesteksten en leesboekjes
 • aan het eind van groep 8 kunnen de kinderen uit teksten specifieke voorspelbare informatie halen
 • de aandacht voor lees- en luistervaardigheid is een stap in de doorlopende leerlijn voor Engels van basisschool naar voortgezet onderwijs
 • de instap in het voortgezet onderwijs wordt voor alle kinderen op deze onderdelen voorbereid

materialen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • diverse voor de leeftijdsgroep geschikte materialen zoals Engelstalige prentenboeken, video's, Cd's, etc.
 • bij gebruik van een lespakket: dit is afgestemd op de leeftijdsgroep
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • het audio- en leesmateriaal is op de leeftijd en het niveau van de kinderen afgestemd, zowel voor CLIL als voor (Versterkt) Engels

Toelichting: Eibo

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.

Toelichting: Engelstalig

Engelstalig = iedere vorm van Engelstalig, dus niet alleen Britsengels.

Toelichting: Pre-productieve stadium

Pre-productieve stadium = nog niet zelf produceren van taal maar herkennen en naspreken, meezingen.

Early production = het nazeggen van vaak herhaalde woorden; vragen beantwoorden met yes of no; het uitvoeren van eenvoudige opdrachten.

Toelichting: Profiel vakleraar Engels

De leraar Engels voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is vakleraar (Engels) en zo mogelijk ook groepsleraar;
 • Zij is native of near-native English Speaking Teacher (EST);
  De native speaker heeft een goede beheersing van het Nederlands op niveau B1/B2 van het ERK en kennis van het Nederlandse schoolsysteem;
  De near-native leraar beheerst het Engels op C1/B2 van het ERK.
 • Zij gebruikt de doeltaal als voertaal in de klas;
 • Zij heeft een professionele houding;
 • Zij is bekend met vakdidactiek vreemdetaalverwerving van jonge kinderen, m.n. vvto;
 • Zij is bereid tot bij- en nascholing in taalvaardigheid en vakdidactiek;
 • Zij is bereid tot samenwerking en collegiale consultatie/intervisie met collega's;
 • Zij is in staat om te differentiëren.

Toelichting: (Near-)native speaker

Native speaker/English speaking teacher (EST) = een Engelstalige leraar (Engels als moedertaal).

Near-native speaker = een leraar die het Engels zeer goed beheerst en praktisch moedertaalspreker is van het Engels.

Toelichting: Early English

Early English = Engels vanaf groep 1.

Toelichting: TPR/Total Physical Response

TPR/Total Physical Response = het uitvoeren van opdrachten die worden gegeven (en/of voorgedaan) in de vriendelijk gebiedende wijs; bijvoorbeeld 'Stand up, toch your hair, touch your nose, sit down'.

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
 • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
 • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
 • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
 • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: Pre-productieve stadium en early production

Pre-productieve stadium = nog niet zelf produceren van taal maar herkennen en naspreken, meezingen.

Early production = het nazeggen van vaak herhaalde woorden; vragen beantwoorden met yes of no; het uitvoeren van eenvoudige opdrachten.

Toelichting: Vakdidactisch repertoire

Vakdidactisch repertoire = de specifieke didactiek, inclusief onderwerpen, werkvormen enz., passend bij het vakgebied voor deze leeftijdsgroep.

Toelichting: Luister- en leesstrategieën

Luister- en leesstrategieën voor de middenbouw = bijvoorbeeld de titel of een illustratie bekijken om te kunnen voorspellen waar het over zal gaan; n.a.v. richtvragen alleen bepaalde informatie uit een tekst halen.

Toelichting: Teacher Talk

Teacher Talk = het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les door bijvoorbeeld het geven van instructies in het Engels.

Toelichting: Thema's en onderwerpen

(Eibo-)thema = een aantal onderwerpen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres horen bij het Eibo-thema 'kennismaken met elkaar'.

Onderwerp = een deel van een Eibo-thema (persoonlijke gegevens), bijvoorbeeld: getallen (zeggen hoe oud je bent), adres (vragen/zeggen op welk adres iemand woont).

De Eibo-thema's zijn:

 • kennismaken met
 • wonen
 • vrijetijdsbesteding en hobby's
 • eten en drinken
 • tijdsaanduiding
 • beschrijven van personen
 • op straat
 • in de winkel
 • in de klas
 • feesten
 • het weer

De inhoud van de meeste thema's wordt in groep 5 t/m 8 uitgebouwd.
Bijvoorbeeld bij het thema 'wonen':

 • in groep 5 het woonadres;
 • in groep 6 het huis met de vertrekken;
 • in groep 7 landen en nationaliteiten;
 • in groep 8 de inrichting van je kamer en de regio waarin je woont (north, west, etc.).

Nb. De thema's en/of onderwerpen worden in elke groep op een eigen niveau aangeboden en verwerkt. Ook zijn er onderwerpen die alleen in groep 7 en 8 aan de orde komen.

Toelichting: Extensief en intensief lezen

Extensief lezen = het lezen van (grotere) teksten waarbij de lezer niet ieder woorden hoeft te weten of te begrijpen, zoals bij het lezen van een boekje of een bladzijde uit een tijdschrift.

Intensief lezen = het lezen van korte teksten waarbij de lezer (bijna) ieder woord begrijpt.

Toelichting: Vvto

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) = Engels vanaf groep 1 of eerder: geen lesjes Engels maar een aantal dagelijkse activiteiten wordt in het Engels aangeboden.

Toelichting: Leesaanbod

 • Het gaat om informatie betreffende henzelf, hun familie en directe concrete omgeving;
 • De teksten zijn eenvoudig en helder van structuur;
 • De indeling en afbeelding bij de tekst geeft visuele ondersteuning bij het begrijpen van de tekst;
 • Het taalgebruik is zeer eenvoudig;
 • Het betreft bijvoorbeeld advertenties, menu's en dienstregelingen of korte, eenvoudige, persoonlijke brieven;
 • De woorden zijn kort en hoogfrequent, bekend uit de eigen taal of behorend tot internationaal vocabulaire.

Toelichting: Luistervaardigheid

 • Het gaat om informatie betreffende de kinderen zelf, hun familie en directe concrete omgeving;
 • De teksten zijn relatief kort;
 • Het taalgebruik is zeer eenvoudig;
 • De zinnen zijn gescheiden door pauzes;
 • De spreker spreekt zorgvuldig, langzaam en duidelijk.