Realisatiefase


In de realisatiefase wordt het programma van de leergebiedoverstijgende kerndoelen uitgevoerd.

Stap 8:  Het programma van de leergebied overstijgende kerndoelen wordt uitgevoerd

  1. De betrokkenen voeren  leeractiviteiten uit voor alle leergebiedoverstijgende thema 's in de betreffende uitstroomprofielen.
  2. Het management volgt (of laat dat doen) op systematische wijze de voortgang van de implementatie en heeft daartoe een werk- en overlegstructuur ingericht.

Proefperiode
Het programma wordt uitgevoerd gedurende de periode van bijvoorbeeld één schooljaar. 
(De school kan er natuurlijk ook voor kiezen om gedurende een kortere periode te proefdraaien.)
Dit schooljaar wordt gebruikt om de kwaliteit en het effect van het programma te toetsen. 
Vragen die daarbij kunnen worden gesteld zijn bijvoorbeeld:

  • Is het programma 'aan de maat' van onze leerlingen?
  • Welke meetbare effecten sorteert het programma?
  • Voorziet het programma in een algemene behoefte? Zijn aanpassingen noodzakelijk in inhoud en/of in tijd?
  • Wordt het programma op de beoogde wijze uitgevoerd?

Monitoring
Door de uitvoering nauwgezet te monitoren verkrijgt de school in de loop van een schooljaar bruikbare gegevens voor de evaluatie van het implementatieproces. Dat vraagt het een en ander aan organisatie en tijdsinvestering. Het is van belang dat van te voren wordt nagedacht over de gegevens die men boven tafel wil krijgen. Er zijn ruwweg drie typen gegevens waar naar gezocht moet worden:

  • Gegevens omtrent het gebruik / de bruikbaarheid / de inhoudelijke kwaliteit van het programma;
  • Gegevens omtrent de effecten van het programma in aantoonbaar competentere leerlingen;
  • Gegevens omtrent de waardering voor het programma van zowel de kant van leerkrachten als van leerlingen.