Evaluatiefase


In de evaluatiefase wordt het uitgevoerde programma geëvalueerd.

Stap 9:  Het programma van de leergebiedoverstijgende kerndoelen wordt geëvalueerd en de evaluatiedata worden vastgelegd

  1. Het management legt vast op welke wijze, wanneer en op basis van welke criteria c.q. prestatieindicatoren wordt geëvalueerd:
    • op het niveau van de uitvoering conform gemaakte afspraken;
    • op het niveau van waardering van de betrokkenen;
    • op het niveau van leeropbrengsten.
  2. Het management vraagt waar nodig adviezen om het programma in zijn totaliteit te verbeteren.
  3. Het management besluit tot het vastleggen van (onderdelen van) het programma, dan wel tot hernieuwde planning.

Doel en invulling evaluatiefase
De evaluatiefase heeft tot doel te achterhalen of de programmering beantwoordt aan vooraf geformuleerde criteria. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of de programmering adequaat is - inhoudelijk en organisatorisch - maar ook om de vraag of het proces van ontwikkeling en uitvoering conform de afspraken is verlopen. Vandaar dat naast de inhoudelijke en organisatorische aspecten ook de waarderingen van de diverse betrokkenen in kaart moeten worden gebracht. Het gaat daarbij om de medewerkers en de leerlingen. Tot slot is het van belang dat de school zicht krijgt op de leeropbrengsten: levert het programma aantoonbaar competentere leerlingen op.

Tijdens de gehele realisatiefase heeft het management van de school op systematische wijze gegevens van diverse aard verzameld en daarmee de vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de voortgang van het project. Verzamelde informatie wordt geanalyseerd, resultaten woden gewogen en daar waar nodig worden suggesties ter verbetering aangebracht. Dat kan leiden tot een hernieuwde planning op onderdelen, bijvoorbeeld de wijze waarop de school de leeropbrengsten van leerlingen op het gebied van functioneren in sociale situaties in kaart brengt.

Op basis van de resultaten van de evaluatie kan de schoolleiding besluiten het programma geheel of gedeeltelijk te integreren in het bestaande beleid van de school.