Onderwijsdoelen

18 november 2021

Wat willen we met het onderwijs Nederlands bereiken?

Het doel van het onderwijs Nederlands is de taalvaardigheid van leerlingen vergroten. Met een goede beheersing van het Nederlands kunnen leerlingen actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien is het Nederlands onontbeerlijk bij het leren op school. Het vak Nederlands bestaat uit de taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en het lezen van zakelijke en fictionele teksten. Die vaardigheden worden ondersteund door kennis over taal en taalgebruik.

Wat bieden we de leerlingen aan?

Dat staat beschreven in tien kerndoelen Nederlands (pdf, 1 MB) voor de onderbouw vo. Bijvoorbeeld:

1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.

Wat moeten de leerlingen kennen en kunnen?

Dat staat beschreven in het Referentiekader taal (pdf, 723 kB). Voor de onderbouw vo onderscheiden we twee niveaus : niveau 1F geeft weer welke taalprestaties we op de overgang van po naar vo van leerlingen minimaal verwachten. Niveau 2F beschrijft de taalprestaties van leerlingen aan einde van het vmbo en aan het einde van de onderbouw havo/vwo.

Het referentiekader hanteert vier domeinen:

  1. Mondelinge taalvaardigheid, onderverdeeld in gesprekken, luisteren en spreken
  2. Lezen, onderverdeeld in zakelijke teksten en fictionele teksten
  3. Schrijven
  4. Begrippenlijst en taalverzorging.

Omdat de teksten van het referentiekader taal niet altijd even makkelijk te lezen waren, zijn ze per domein uiteen gerafeld en opnieuw geordend. Zo ontstonden Kijkwijzers die kunnen worden ingezet bij het inschalen van opdrachten en het beoordelen van leerlingprestaties.


contactpersoon

69

benieuwd naar de actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s?

Volg hier de ontwikkelingen: