Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde speciaal onderwijs

25 juli 2023

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Voor het speciaal onderwijs (4-12 jarigen) gelden elf kerndoelen rekenen/wiskunde en daarnaast referentieniveaus 1F en 1S. Voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen zijn er vijf kerndoelen. Zij hoeven de referentieniveaus niet te halen. De kerndoelen beschrijven wat je je leerlingen moet laten leren om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling. De referentieniveaus gelden, met uitzondering van zeer moeilijk lerende leerlingen en meervoudig beperkte leerlingen, voor zowel het speciaal als het voortgezet speciaal onderwijs. In de referentieniveaus staat wat leerlingen voor rekenen en wiskunde moeten kunnen.

Welke onderdelen worden in de eindtoets rekenen-wiskunde getoetst?

De eindtoets rekenen-wiskunde gaat over referentieniveau 1F en 1S. In de toets maken leerlingen opgaven waaruit blijkt of ze referentieniveau 1F of 1S beheersen. Dat komt ook in de uitslag te staan. De school kan er voor kiezen om zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen niet te laten meedoen aan de eindtoets.

Wat kan ik doen met leerlingen die moeite hebben met rekenen?

Voor zml-leerlingen zijn er leerlijnen en materialen ontwikkeld bij Rekenboog.zml. In het project Passende perspectieven zijn leerroutes ontwikkeld voor leerlingen met een rekenachterstand in het primair, in het speciaal, in het praktijkonderwijs en in vmbo-bb en -kb.

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan de kerndoelen en referentieniveau 1S. Toch is er voor hen veel materiaal beschikbaar. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen onder primair onderwijs.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Suzanne Sjoers 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?