Kunnen we de leerroutes van Passende perspectieven nog blijven gebruiken nu er nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde komen?

6 november 2023

Een sbo-school benaderde ons met deze vraag. Zij hebben veel leerlingen die een leerroute van Passende perspectieven volgen en hebben hun onderwijs ingericht aan de hand van de leerroutes. Ze vragen zich af of ze veel veranderingen kunnen verwachten als er nieuwe kerndoelen komen en of Passende perspectieven dan nog wel te gebruiken is.

De kerndoelen voor de leergebieden Nederlands en rekenen en wiskunde worden inderdaad geactualiseerd [link naar actualisatiekerndoelen.nl]. Totdat deze wettelijk zijn vastgelegd, blijft de situatie zoals nu. Dat wil zeggen: de huidige kerndoelen blijven van kracht, én het Referentiekader Taal en Rekenen.Naar aanleiding van de nieuwe conceptkerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde wordt bekeken in hoeverre het referentiekader in de huidige vorm zal moeten blijven bestaan of zal moeten worden aangepast.

Het referentiekader vormt het uitgangspunt voor de leerroutes van Passende perspectieven.Als er wijzigingen in het referentiekader worden gedaan, kan dat gevolgen hebben voor de leerroutes van Passende perspectieven. Maar op dit moment is daarover nog niets te zeggen.

Wij zien dat de leerroutes Passende perspectieven voorzien in een behoefte voor bepaalde doelgroepen leerlingen. Ook met nieuwe kerndoelen blijven deze behoeften bestaan. Wij zijn er alert op om juist ook deze leerlingen passende mogelijkheden voor het leren van taal en rekenen te (blijven) bieden. Maar voorlopig kunnen scholen gewoon verder werken aan de hand van Passende perspectieven.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we die via de SLO-nieuwskanalen naar buiten brengen.