Achtergrond

25 juli 2023

Voor de beroepsgerichte vakken in het pro/vso zoeken scholen steeds meer samenwerking met het vmbo.

Versterking van de samenwerking pro, vso en vmbo

Door de dalende leerlingenaantallen in het vmbo, veranderende eisen uit de sector, de invoering van de Wet Kwaliteit (v)so en de Wet passend onderwijs zijn scholen voor vmbo, mbo, praktijkonderwijs en vso genoodzaakt om meer inhoudelijk en organisatorisch samen te werken. Schooltypen ontwikkelen zich nog teveel als separate onderwijssoorten, waardoor er aansluitingsproblemen blijven bestaan. Dit staat de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in de weg. De verwachting is dat nauwere samenwerking van vso-scholen en pro-scholen met het vmbo nodig is om praktijkruimte te kunnen delen en leerlingen toe te leiden naar diplomering. Deze samenwerking zal de kwaliteit van de beroepsgerichte vakken versterken.

Gevolgen vernieuwing beroepsgerichte vakken voor vso-leerlingen met uitstroom vervolgonderwijs

Een groot deel van de leerlingen in het vso-uitstroomprofiel vervolgonderwijs volgt een opleiding in een van de leerwegen van het vmbo. Gezien de kleinschaligheid van het vso is het voor veel scholen ondoenlijk om zelfstandig een vmbo-opleiding aan te bieden. Daarom hebben vso-scholen in de afgelopen jaren structurele samenwerking opgebouwd met reguliere scholen. De invoering van de nieuwe beroepsgericht programma`s in 2016 geldt ook voor de vso-scholen die een van de beroepsgerichte leerwegen aanbieden. Als handreiking bij deze ontwikkeling kun je de publicatie Wat moet en mag in het voortgezet speciaal onderwijs raadplegen.

Kwaliteitsslag vso

Als gevolg van de invoering van de Wet kwaliteit (v)so wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag. Bedoeling is dat meer leerlingen met een specifieke behoefte binnen het reguliere onderwijs een plek krijgen. Dit vergroot niet alleen de druk op het reguliere onderwijs, maar ook op het vso: het vso bedient een steeds kleinere groep leerlingen met een concentratie van complexere problemen. Voor de beroepsgerichte vakken betekent dit dat samenwerking met vmbo-scholen nog meer dan voorheen nodig is. Een andere uitdaging rondom de kwaliteitsslag doet zich voor in de bevoegdheden en competenties van leraren. De meeste vso-leraren hebben van oudsher een pabo-achtergrond. Zij hebben niet in alle gevallen de juiste bevoegdheden en competenties om leerlingen voor te bereiden op een vmbo-diploma.