Wie is wie?

19 mei 2021

Op deze pagina kun je zien welke personen en verenigingen actief zijn in het reken- en wiskundeonderwijs, welke media er zich op reken- en wiskundeonderwijs richten, welke lerarenopleidingen er zijn en welke evenementen regelmatig gehouden worden.

Vak- en belangenverenigingen

 • Het leergebied Rekenen & Wiskunde kent in het voortgezet onderwijs de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Haar website is www.nvvw.nl.
 • In het primair onderwijs is er geen vakvereniging in de zuivere zin van het woord. De Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs(NVORWO) zet zich in voor goed rekenonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. Haar website is www.nvorwo.nl.
 • De werkgroep Wiskunde voor Morgen maakt deel uit van bovenstaande verenigingen en richt zich op de vraag hoe het reken- en wiskundeonderwijs moet worden aangepast om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Ze heeft een eigen website https://www.rekenenwiskunde21.nl/.
 • De Stichting Goed Rekenonderwijs wil het rekenen van leerlingen verbeteren door de ontwikkeling en verspreiding van deugdelijk lesmateriaal. Haar website is http://www.goedrekenonderwijs.nl/.

Beroepsverenigingen

 • Wiskundigen hebben zich verenigd in het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG). Dit is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. Haar website is https://www.wiskgenoot.nl/.
 • Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde. Ze is partner van NWO, het KWG en de NVvW en heeft als website https://www.platformwiskunde.nl/.

Tijdschriften en nieuwsvoorziening

 • Voor rekenen in vooral het primair onderwijs verschijnt het tijdschrift Volgens Bartjens.
 • De NVvW geeft een aantal keren per jaar het tijdschrift Euclides uit. Je ontvangt Euclides als je lid wordt van deze vakvereniging. Meer informatie staat op https://nvvw.nl/euclides/.
 • Nieuws over wiskundeonderwijs wordt op regelmatige basis verspreid in de WiskundE-brief. Je kunt je hierop abonneren op http://www.wiskundebrief.nl/.
 • Het Koninklijk Wiskundig Genootschap kent een eigen tijdschrift Nieuw Archief voor Wiskunde. Je ontvangt dit tijdschrift als je lid bent van het KWG.
 • Verder kun je je abonneren op de Wiskunde Persdienst, die met zekere regelmaat nieuwsberichten verzendt over wiskunde in het algemeen. Kijk op https://www.wiskundepersdienst.nl/.

Lerarenopleidingen

 • Het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen heeft als doelstelling bij te dragen bij aan de verbetering van de lerarenopleiding in wiskunde/rekenen en heeft als website https://elbd.sites.uu.nl/. Dit expertisecentrum werkt nauw samen met het Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek ECENT.
 • De vakdidactici van de eerstegraads lerarenopleidingen hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Vadiwulo. Dit staat voor Vakdidactici Wiskunde aan de Universitaire Lerarenopleidingen. De tweedegraads lerarenopleidingen werken samen in het Samenwerkingsverband tweedegraads Lerarenopleidingen Wiskunde (SLW).

Wetenschap

 • De Universiteit Utrecht kent een leerstoel Didactiek van de wiskunde, die bekleed wordt door prof. dr. P.H.M. (Paul) Drijvers. Drijvers is ook wetenschappelijk directeur van het Freudenthal Instituut van die universiteit. Dit instituut heeft als website https://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut.
 • Hogeschool Ipabo uit Amsterdam en Alkmaar kent een lectoraat Rekenen-wiskunde met als lector dr. Ronald Keijzer. Meer informatie staat op https://www.ipabo.nl/kenniscentrum/rekenen-wiskunde/.
 • Dr. Kees Hoogland is lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals aan de Hogeschool Utrecht.

Regelmatig terugkerende evenementen

 • Jaarlijks wordt in januari de Panamaconferentie gehouden voor leraren en andere betrokken uit de Pabo’s. Nadere informatie staat op https://panamaconferentie.sites.uu.nl/.
 • De NVvW houdt begin november van elk jaar haar jaarvergadering en studiedag.
 • De Universiteit Utrecht organiseert jaarlijks de Grote Rekendag voor leerlingen uit het primair onderwijs. Kijk voor meer informatie op.https://groterekendag.nl/.Eveneens organiseert dezeuniversiteit jaarlijks de Nationale Rekencoördinatoren Dag. Meer informatie staat op https://nrcd.sites.uu.nl/.
 • De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade organiseert jaarlijks een wiskundewedstrijd voor getalenteerde leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Meer informatie staat op https://www.wiskundeolympiade.nl
  Een andere jaarlijkse wiskundewedstrijd is de Kangoeroewedstrijd, die ook bedoeld is voor leerlingen uit het primair onderwijs. Kijk voor meer informatie op: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php.
 • Internationale wetenschappelijke conferenties over wiskundeonderwijs zijn de jaarlijkse PME-conferentie (PME = Psychology of Mathematics Education) en het vierjaarlijkse ICME-congres (ICME = International Congress on Mathematical Education). Het ICME-congres wordt gehouden in de jaren waarin ook de Olympische Spelen vallen. Beide conferenties worden op uiteenlopende plekken in de wereld gehouden.