Onderwijsdoelen onderzoek & ontwerpen (O&O)

14 november 2023

Het vak onderzoek & ontwerpen (O&O) is opgezet en wordt ondersteund door de Stichting Technasium. Het wordt in onder- en bovenbouw van havo en vwo gegeven op de technasia. Het ministerie van OCW heeft O&O erkend als profielkeuzevak voor de beide N-profielen in de tweede fase op havo en vwo. Dat betekent dat elke school aan het ministerie van OCW toestemming mag vragen om het vak als examenvak aan te bieden in de N-profielen.
Wettelijk bestaat de mogelijkheid dat O&O ook in de maatschappijvakken als keuze-examenvak wordt gekozen.

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) bereidt leerlingen voor op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector van de maatschappij. Dat gebeurt door ze intensief in contact te laten komen met authentieke vragen uit bedrijven en instellingen uit die sector. Ook passen leerlingen kennis toe in actuele en authentieke vraagstukken in de wereld van bèta en techniek. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot competente ontwerper of onderzoeker. O&O heeft op de havo een omvang van 360 slu, op het vwo 440 slu.

Examen

Er is geen centraal examen voor O&O; het vak wordt met een schoolexamen afgesloten. Leerlingen op een Technasium die eindexamen doen in het vak O&O krijgen naast hun diploma een certificaat als het vak en de meesterproef met een voldoende afgerond zijn.

Examenprogramma

In het examenprogramma staat wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw moeten kennen en kunnen. Het vak O&O kent echter geen vast omschreven vakinhouden in de zin van kennis. Bij de projecten is vakkennis zeker nodig, maar welke dat is hangt af van het specifieke project. Er is geen centraal examen O&O, er is alleen een schoolexamen. Het inhoudelijke niveau wordt bewaakt door expert-begeleiders uit het hoger onderwijs of door afstemming met docenten van andere schoolvakken.
Vaardigheden nemen een prominente plaats in binnen het vak. Uiteraard de vaardigheden om te onderzoeken en te ontwerpen, maar ook de vaardigheden om in een team een project goed op te zetten, te plannen en uit te voeren en, niet in het minst, om het resultaat te presenteren aan de opdrachtgever.

Handreiking

Een examenprogramma is nog geen onderwijs en nog geen examen. Docenten zijn, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Om docenten hierbij te helpen heeft SLO een handreiking samengesteld met daarin voorbeelden van keuzes die je zou kunnen maken in projecten, diepgang, inrichting van het PTA, toetsing, etc.

In de handreiking lees je bijvoorbeeld hoe je de eindtermen van het examenprogramma kunt herkennen en kan laten terugkomen in de meesterproef, het project dat de leerlingen in hun examenjaar uitvoeren.

NB  Ook voor niet-technasia is het mogelijk een aanvraag in te dienen om het vak onderzoek en ontwerpen aan te bieden. Daarvoor gelden enkele voorwaarden.

Meer informatie over de invulling van het vak O&O vind je op de website van de Stichting Technasium.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Marijn Meijer 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?