Onderwijsdoelen

25 juli 2023

Wat willen we met het onderwijs Nederlands bereiken?

Het doel van het onderwijs Nederlands is de taalvaardigheid van leerlingen vergroten. Met een goede beheersing van het Nederlands kunnen leerlingen actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien is het Nederlands onontbeerlijk bij het leren op school. Het vak Nederlands bestaat uit de taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en het lezen van zakelijke en fictionele teksten. Die vaardigheden worden ondersteund door kennis over taal en taalgebruik.

Waaraan moeten leerlingen voldoen aan het eind van de tweede fase?

Dit is vastgelegd examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo. Dit programma kent negen eindtermen die verdeeld zijn over zes domeinen:

  • A. Leesvaardigheid
  • B. Mondelinge taalvaardigheid
  • C. Schrijfvaardigheid
  • D. Argumentatieve vaardigheden
  • E. Literatuur
  • F. Oriëntatie op studie en beroep

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?

Dat staat beschreven in het Referentiekader taal (pdf, 723 kB). Voor de tweede fase onderscheiden we twee niveaus: niveau 3F geeft weer welke taalprestaties we einde havo van leerlingen verwachten. Niveau 4F beschrijft de taalprestaties van leerlingen einde vwo.

Het referentiekader hanteert vier domeinen:

  1. Mondelinge taalvaardigheid, onderverdeeld in gesprekken, luisteren en spreken
  2. Lezen, onderverdeeld in zakelijke teksten en fictionele teksten
  3. Schrijven
  4. Begrippenlijst en taalverzorging.

Omdat de teksten van het referentiekader taal niet altijd even makkelijk te lezen waren, zijn ze per domein uiteen gerafeld en opnieuw geordend. Zo ontstonden Kijkwijzers (pdf, 2 MB) die kunnen worden ingezet bij het inschalen van opdrachten en het beoordelen van leerlingprestaties.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? 
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Jocelijn Pleumeekers 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?