Onderwijsdoelen Engels

25 juli 2023

Leerplan in beeld: een overzicht van doelen voor de moderne vreemde talen van primair onderwijs tot eind voortgezet onderwijs

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.

Eindtermen en ERK

In de bovenbouw havo en vwo hebben alle moderne vreemde talen hetzelfde examenprogramma met dezelfde eindtermen. De eindtermen zijn globaal en beschrijven geen beheersingsniveaus. Als je wilt weten op welk taalniveau je jouw leerlingen moet voorbereiden heb je dus iets anders nodig. Op de themapagina ERK lees je welk ERK-niveau je leerlingen per vaardigheid moeten beheersen aan het eind van havo en vwo.

Taalprofielen

Hoe weet je wat jouw leerlingen moeten kunnen op een bepaald ERK-niveau? De publicatie Taalprofielen heeft alle ERK-niveaus per vaardigheid beschreven. Je vindt ook voorbeelden van situaties die je met de leerlingen kunt oefenen. Wil je een lesprogramma ontwikkelen voor het hele leerjaar of de hele bovenbouw? Taalprofielen helpt je hierbij.

Leerdoelenkaarten

In Leerplan in Beeld vind je ook Leerdoelenkaarten per taal. Een leerdoelenkaart werkt kerndoelen en eindtermen uit in ERK-niveaus. Zo heb je in één tabel een compleet overzicht.

Taalprofielen en de Leerdoelenkaarten sluiten op elkaar aan. Je kunt dus beide instrumenten gebruiken, ook samen.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?