Geactualiseerde conceptexamenprogramma’s - wiskunde vmbo

26 juli 2023

Oplevering conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo

Een vakvernieuwingscommissie, bestaande uit docenten (vmbo en mbo), vakexperts en curriculumexperts, heeft de examenprogramma’s wiskunde vmbo geactualiseerd. Het doel hiervan is aan de ene kant zorgen voor een goede basis, zodat alle vmbo-leerlingen maatschappelijk zelfredzaam zijn. Aan de andere kant zijn de examenprogramma’s geactualiseerd om de aansluiting met mbo, havo en de andere vakken in het vmbo te optimaliseren. Op 16 november 2022 overhandigde de vakvernieuwingscommissie de conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo aan het ministerie van OCW. Dit markeert de afronding van de eerste fase van het vakvernieuwingsproces en geeft het officiële startsein voor de volgende fase.

Opdracht van de vakvernieuwingscommissie

De vakvernieuwingscommissie is door het ministerie van OCW ingesteld, met als taak een voorstel te doen voor één of meer conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo. De commissie had daarbij de vrijheid een voorstel te doen voor vernieuwing van één of meer wiskundevakken in het vmbo, en voor één of meer verschillende varianten van het examenprogramma wiskunde in het vmbo die passen bij de profielen. Met het oog op de verschillende leerwegen in het vmbo heeft de commissie zes conceptexamenprogramma’s opgeleverd: drie voor wiskunde 1 en drie voor wiskunde 1,2.

Voorstel voor wiskunde 1 en 1,2

De vakvernieuwingscommissie stelt twee wiskundevakken in het vmbo voor: wiskunde 1 en wiskunde 1,2. In dit voorstel doet een leerling examen in één van deze twee vakken. Binnen het vak wiskunde 1 ligt de focus op het voorbereiden van leerlingen op het functioneren in de maatschappij. Het vak wiskunde 1,2 richt zich meer op analytisch leren denken en daarmee op kwalificatie voor vervolgopleidingen in het mbo en voor het havo waar wiskunde een significante rol heeft. De vakvernieuwingscommissie adviseert om het vak wiskunde 1,2 verplicht te stellen voor leerlingen die het profiel Groen of een technisch profiel kiezen. De conceptexamenprogramma's van wiskunde 1 en wiskunde 1,2 bestaan in het voorstel van de vakvernieuwingscommissie elk uit een schoolexamen en een centraal examen.

Opbouw van de conceptexamenprogramma's

De eindtermen zijn geordend in domeinen en subdomeinen. De commissie onderscheidt vijf kennisdomeinen en twee overige domeinen. Deze kennisdomeinen kennen verwantschap met die van de rekenvereisten in het mbo. De kennisdomeinen zijn:

  • verhoudingen en procenten
  • grootheden en eenheden
  • twee- en driedimensionale ruimte
  • verbanden, verschijningsvormen en vergelijkingen
  • kwantitatieve informatie en kansen

Analyse

De wijzigingen die de commissie voorstelt, hebben effect op de onderwijspraktijk en de wijze van afsluiting. Daarom is een analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de precieze impact van de voorstellen is (zie downloads onderaan de pagina). In de analyse is bekeken hoe de voorstellen zich verhouden tot de huidige examenprogramma's vmbo, de geldende werkopdracht (pdf, 591 kB) van OCW voor de actualisatie van de avo-vakken in bovenbouw vo, het referentiekader Taal en Rekenen en de rekenvereisten in het mbo. De analyse heeft een aantal conclusies en aanbevelingen voor het vervolg opgeleverd. Deze opbrengsten zijn gedeeld en besproken met vertegenwoordigers van CvTE, Cito en de NVvW.

Vervolgstappen

Het ministerie van OCW heeft aan het CvTE de opdracht gegeven om te starten met de ontwikkeling van syllabi voor wiskunde 1 en wiskunde 1,2. Daarnaast heeft het ministerie SLO de opdracht gegeven om de fase van beproeven voor te bereiden, samen met betrokkenen uit het onderwijsveld, waaronder de vakvereniging. Lees meer over de vervolgstappen op Examenblad.nl.

contactpersoon

Suzanne Sjoers 270

toon meer

Vakspecifiek thema