Rekenonderwijs op de basisschool: Analyse en sleutels tot verbetering


18 december 2023

Dit onderzoeksrapport is interessant voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het rekenonderwijs op de basisschool. Het concludeert dat er is geen aantoonbare relatie is tussen de gebruikte didactiek en de rekenvaardigheid van kinderen op de basisschool. Of kinderen nu realistisch leren rekenen of op een traditionele manier maakt geen verschil voor het rekenniveau. Aanleiding voor het rapport was de scherpe discussie van de laatste jaren over het rekenonderwijs, waarin aanhangers van de realistische en traditionele rekendidactiek lijnrecht tegenover elkaar staan. De KNAW heeft gekeken wat voor wetenschappelijk bewijs er was ten gunste van de effectiviteit van de ene of de andere didactiek, en dat blijkt te ontbreken. De interactie tussen leerling en leraar speelt een grotere rol dan de didactische uitgangspunten. De sleutel tot verbetering ligt volgens de KNAW bij de lerarenopleiding, waar het rekenonderwijs ernstig onder druk staat. Het ministerie van OCW zou het rekenonderwijs op de pabo's én de (nu niet verplichte) nascholing van leraren op het terrein van rekenonderwijs grondig tegen het licht moeten houden. Ook komt als conclusie uit het rapport dat professionalisering van leraren nog te wensen overlaat en verbeterd kan worden.


Jaar van uitgave: 2009

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. (2009). Rekenonderwijs op de basisschool: Analyse en sleutels tot verbetering. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.


toon meer

Leerplankundig thema