Onderzoek naar het onderwijs Nederlands (HTNO)

25 juli 2023

Wat leert de wetenschap ons over het onderwijs Nederlands? Het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs. Het project beoogt de kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk te helpen dichten. Daartoe wordt het empirisch onderzoek naar taalonderwijs geïnventariseerd, beschreven en geïnterpreteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen of Suriname.

Inmiddels zijn door Helge Bonset en Mariëtte Hoogeveen voor het basisonderwijs negen literatuurstudies verricht, waarvan de resultaten zijn verwerkt in de volgende rapportages: Schrijven in het basisonderwijs, Lezen in het basisonderwijs, Spelling in het basisonderwijs, Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs, Technisch lezen in het basisonderwijs, Taalbeschouwing, Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs, Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht en Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht.

Ook het empirisch onderzoek naar Nederlands in het secundair onderwijs is in een tweetal literatuurstudies geïnventariseerd, beschreven en geïnterpreteerd: Het schoolvak Nederlands onderzocht (Hoogeveen & Bonset, 1998) en Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht (Bonset & Braaksma, 2008).

HTNO is bedoeld voor leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ontwikkelaars en alle anderen die betrokken zijn bij het taalonderwijs en het onderwijs Nederlands. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking van SLO met de Nederlandse Taalunie, het SCO-Kohnstamminstituut en Stichting Lezen.

Zie Taaluniversum voor meer informatie:

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht
In Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 2004 tot 2014.

Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek.
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van en gerapporteerd over onderzoek dat is verricht naar het domein van technisch lezen in het basisonderwijs. Het gaat hierbij om het aanvankelijk technisch lezen in groep 3 en het voorgezet technisch lezen in groep 4 en daarna.

Lezen in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie
In Lezen in het basisonderwijs wordt het empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs (1969-2004) geïnventariseerd en beschreven.

Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht
Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht rapporteert over het onderzoek naar het schrijfonderwijs van 2004 tot 2014 waarbij wordt nagegaan wat wel en niet bekend is over het onderwijs in dit domein.

Schrijven in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling
In Schrijven in het basisonderwijs wordt het empirisch onderzoek naar schrijven in het basisonderwijs (1969-2014) geinventariseerd en beschreven. Het onderzoek is geordend naar typen onderzoek (doelstellingen, beginsituatie,…

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek.
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs.

Taalbeschouwing. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs. (pdf, 1 MB)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein taalbeschouwing in het basis- en voortgezet onderwijs.

Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. (pdf, 1.1 MB)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein woordenschat in het basisonderwijs.

Spelling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. (pdf, 450 kB)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein spelling in het basisonderwijs.

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht. Een inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007. (pdf, 1.5 MB)
Dit boek is een vervolg op en een actualisatie van Het Schoolvak Nederlands onderzocht (zie hieronder), waarin het onderzoek naar het vak Nederlands van 1969-1997 is beschreven. In dit boek wordt het onderzoek uit het voortgezet/secundair onderwijs van 1997 tot en met 2007 behandeld.

contactpersoon

Mariette Hoogeveen 270