Trendanalyse moderne vreemde talen

25 juli 2023

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en hbo onderwijs (lerarenopleidingen).

Het gaat in de trendanalyse om de stand van zaken van het beoogde curriculum, zoals dat is beschreven is in officiële documenten, het uitgevoerde curriculum, zoals geïnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk en het gerealiseerde curriculum, zoals ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het curriculum van het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.

Een samenvatting van de vakspecifieke trendanalyse is te lezen in deel B van de Curriculumspiegel. Samen met deel A, waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven geeft de Curriculumspiegel een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Vakspecifieke trendanalyse MVT 2015
Voor de moderne vreemde talen voert SLO periodiek een trendanalyse uit. De trendanalyse 2015 beschrijft voor alle onderwijssectoren (po en vo) de stand van zaken op het gebied van vreemdetalenonderwijs.

Curriculumspiegel 2015: deel A: generieke trendanalyse
In deel A van de curriculumspiegel 2015 komen zes generieke thema's aan de orde: (1) richting en ruimte door en binnen landelijke leerplankaders (2) samenhang in het curriculum (3) maatwerk (4) curriculum en toetsing (5) ICT en curriculum (6) professionalisering in relatie tot het curriculum.

Curriculumspiegel 2015: deel B: vakspecifieke trendanalyse
In deel B van de curriculumspiegel 2015 zijn samenvattingen van de Vakspecifieke trendanalyses opgenomen van 12 vakken en leergebieden. Ook de samenvatting van de vakspecifieke trendanalyse MVT is er in terug te vinden.

Curriculumspiegel 2017
De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt.

contactpersoon

Daniela Fasoglio 270