Interculturele competentie bij taalverwerving

16 september 2021

Meertaligheid verruimt de werkgelegenheden en is onontbeerlijk bij een gezonde economie. In onze sterk globaliserende wereld heeft het leren van een taal ook een andere belangrijke component: het veronderstelt ook het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en waardering. Het promoten van meertaligheid in Europa moet worden gezien als belangrijke kennis- en vaardigheidsontwikkeling met als doel het bevorderen van sociale cohesie en intercultureel begrip.
Studies over het belang van de aandacht voor interculturele communicatie in het vreemdetaalonderwijs (o.a. Byram, 1997, Stadler, 2011) benadrukken de dringende behoefte aan een sterker accent op de integratie van interculturele competentie in de taalverwerving: een cruciaal element voor de toekomst van taalonderwijs en zijn vormende rol voor de toekomstige wereldburgers.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel avontuur?
  Tegenwoordig is de multiculturele samenleving een feit en integratie een noodzaak. Daardoor zou de interculturele competentie een onmisbaar onderwerp op de onderwijsagenda moeten worden. Onder interculturele competentie verstaan we het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en waardering. In deze publicatie wordt verslag gedaan van de resultaten van een verkennend onderzoek onder docenten moderne vreemde talen in Nederland naar de perceptie van dit begrip en de aandacht die aan de interculturele aspecten van het taalgebruik in de taallessen wordt besteed.
 • Intercultural competence and its complementary role in language education
  Stadler stelt dat succesvolle interculturele communicatie niet alleen steunt op taalvaardigheid. Initiatieven als het ERK of de huidige internationaliseringtrends in het hoger onderwijs wereldwijd, zijn begonnen interculturele competentie te omarmen als een noodzakelijke aanvulling op taal leren. Echter, een nadere beschouwing van die initiatieven geeft weinig inzicht in wat precies onder interculturele competentie verstaan wordt. Er zijn weinig concrete voorbeelden van wat een dergelijke competentie zou kunnen bevorderen en hoe curricula verrijkt kunnen worden door integratie van interculturele competentie in het taalonderwijs. Stadler gaat in op heersende opvattingen over interculturele competentie, op wat er onder verstaan moet worden, hoe het taalvaardigheden kan aanvullen, wat het belang ervan is voor succesvolle interculturele communicatie en op welke gebieden interculturele competentie intercultureel succes kan bevorderen.
 • De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter?
  Deze bundel is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met mvt in het primair en voortgezet onderwijs. Het met emeritaat gaan van prof. dr. Gerard Westhoff en de opheffing van het NaB-MVT (gelijktijdig in 2008) waren aanleiding voor reflectie. Waar hebben de onderwijsontwikkelingen van de laatste vijftien jaar ons wat vreemde talen betreft gebracht? Waar staan we nu en hoe zal het onderwijs er over nog eens vijftien jaar uitzien? Moeten we inzetten op eerder beginnen met vreemde talen in het onderwijs? Is iedereen aan het ERK? Is talenonderwijs in de toekomst nog nodig? Moet het anders? Kan het beter? De 22 bijdragen verdedigen allemaal een specifieke - veelal prikkelende - stelling. Er zijn drie thema's: doelen en toetsing van vreemdetalenonderwijs; vreemdetalendidactiek en taalonderwijsbeleid. Alle bijdragen in de bundel zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten.
 • Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators
  Het doel van deze publicatie is om lerarenopleiders en leraren vreemde talen te helpen de focus te verschuiven van taalvaardigheid naar interculturele communicatieve competentie door het trainen van interculturele communicatie in de vreemdetalenles en lerarenopleiding systematischer aan de orde te laten komen.