Wat is het gymnasium

20 oktober 2023

Het gymnasium is een aparte bij wet gedefinieerde schoolsoort. Je kunt een gymnasiumdiploma behalen op een categoraal gymnasium of scholengemeenschap vermits dan zowel het vak Grieks (GTC) en als Latijn (LTC) ook vanzelfsprekend verankerd is in het vakkenaanbod van de onder- en bovenbouw.

Het gymnasium

In het Inrichtingsbesluit WVO is vastgelegd dat een gymnasiumdiploma aan een tweetal criteria moet voldoen. In de onderbouw worden de beide vakken Grieks én Latijn aangeboden (artikel 21 lid 4). Voor de bovenbouw geldt de verplichting om examen te doen in tenminste het vak LTC of GTC (artikel 26b lid 2). In Een Gouden Standaard voor de gymnasiumopleiding​ staat beschreven hoe scholen invulling kunnen geven aan de gymnasiale vorming binnen en buiten de klassieke talen.

Onderbouw gymnasium

In Leerplan in Beeld zijn de tussendoelen voor de kernen en vaardigheden voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (leerjaar 1 t/m 3) opgenomen. Deze zijn afgeleid van de eindtermen GTC en LTC (exameneenheden) en de vakdoelstellingen van de klassieke talen zoals beschreven in De Blauwe Broer​. De school kan zelf bepalen hoe, wanneer en in welke vorm dit onderwijsaanbod tot stand komt. Ze kan ervoor kiezen haar onderwijs in schoolvakken te geven, maar ook in leergebieden of thema's.

De docent is verantwoordelijk voor een doorlopende leerlijn van de start van het gymnasium naar het eindexamen. In de gangbare lesmethodes​ voor Grieks en Latijn zijn deze kernen en vaardigheden uitgewerkt. De docent kan ook met eigen lesmateriaal werken.

Bovenbouw gymnasium

In de examenprogramma's voor GTC en LT​C​ zijn wettelijke verplichtingen voor de inhoud van het schoolexamen- en centraal examenprogramma vastgesteld en de omvang van het SE- en CE-pensum en de eindtermen (Rijksoverheid, 2012). In Leerplan in Beeld zijn de eindtermen en vakdoelstellingen voor de kernen en vaardigheden voor het vak GTC en LTC ​in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (leerjaar 4 t/m 6) opgenomen. De school kan zelf bepalen hoe, wanneer en in welke vorm dit onderwijsaanbod tot stand komt. Ze kan ervoor kiezen haar onderwijs in schoolvakken te geven, maar ook in leergebieden of thema's.

Het jaarlijks wisselende centraal examen

In aanvulling op de examenprogramma's publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de syllabi voor het vak GTC en voor het vak LTC waarmee zij jaarlijks de exacte CE-stof vaststelt inclusief het pensum voor het centraal examen. De wisselende auteurs en het werk waaruit het pensum wordt gekozen, worden ruim tevoren aangekondigd, zodat het onderwijs bij de inrichting van het PTA van een cohort rekening kan houden met de gekozen eindexamenauteur en het genre. De schoolexamenstof mag geen lectuur bevatten van hetzelfde genre en tegelijk dezelfde auteur als auteur en genre van het centraal eindexamen.

Van onderbouw naar bovenbouw

De docent is verantwoordelijk voor een doorlopende leerlijn van de start van het gymnasium naar het eindexamen. In de gangbare lesmethodes​ voor het schoolexamen in de vakken LTC en GTC zijn vakinhouden en eindtermen uitgewerkt. In de examenbundels wordt de jaarlijks wisselend stof uitgewerkt op basis van de syllabi voor het vak GTC en voor het vak LTC. De docent kan ook met eigen lesmateriaal werken.

contactpersoon

Muriel de Monnink 270