Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 12 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.


Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen:

  • een ruime receptieve en productieve woordkennis verwerven;
  • strategieën verwerven om de betekenis van woorden af te leiden uit de context;
  • strategieën verwerven om de betekenis van woorden te onthouden;
  • reflecteren op hun eigen woordenschatontwikkeling.

Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Bij woordenschat onderscheiden we ook metatalige begripsvorming. Hierbij gaat het om het leren hanteren van begrippen die het mogelijk maken over taal te denken en te spreken en die nodig zijn bij het onderwijs in mondelinge en schriftelijke vaardigheden.