Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 19 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.


Belangrijk bij dit kerndoel is het verlagen van de spreekdrempel, zodat leerlingen zich mondeling durven uiten in het Fries.

Het gaat om spreken in gesprekken en om monologen, waarbij leerlingen mondeling hun bedoeling over kunnen brengen en daarbij aandacht hebben voor:

  • doel en publiek;
  • opbouw;
  • woordenschat: passende woorden;
  • houding, intonatie en mimiek om hun mondelinge tekst te ondersteunen (en bij gevorderde taalleerders van het Fries ook);
  • levendig taalgebruik;
  • juiste uitspraak;
  • grammaticaal correcte zinnen en woorden (woordvormen, zinsbouw).

Om mondelinge taalontwikkeling verder te brengen dan alleen de dagelijkse taalvaardigheid, is het van belang dat er aandacht voor cognitief complexere taalfuncties is.