Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen: een leerplanvoorstel en voorbeeldlesmateriaal


11 september 2019
In december 2012 zijn kerndoel 38 voor het po, kerndoel 43 voor de onderbouw vo en kerndoel 53 voor so gewijzigd. Aan de formulering van de kerndoelen is toegevoegd "en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit". Deze publicatie wil voor leraren inzichtelijk maken hoe zij invulling kunnen geven aan deze aspecten en op welke manieren de kerndoelen gerealiseerd kunnen worden. De handreiking presenteert drie vormen waarin de kerndoelaanpassing is verduidelijkt:1. een beschrijving van de aanpassing in de kerndoelen: wat zijn achterliggende motieven en wat is de betekenis daarvan voor het onderwijsaanbod?2. een uitwerking van doelen in een leerlijn: welke houdings-, vaardigheids- en kennisdoelen zijn relevant voor een specifieke leeftijdsgroep?3. het tonen van voorbeelden: hoe kan de kerndoelaanpassing in de onderwijspraktijk van verschillende sectoren gestalte krijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: vakken, vakoverstijgende projecten, het benutten van buitenschools leren en instanties en aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat.

auteur SLO: Jeroen Bron, Sigrid Loenen, Martha Haverkamp
auteur extern: Vliet, E. van
jaar van uitgave: 2015

Bron, J., Loenen, S., Haverkamp, H., & Vliet, E. van. (2015). Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen: een leerplanvoorstel en voorbeeldlesmateriaal. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie