Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde onderbouw havo/vwo

25 juli 2023

De onderbouw van het voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo omvat de eerste twee leerjaren. Het derde leerjaar van havo en vwo is een soort verlengde onderbouw, maar wordt formeel niet tot de onderbouw gerekend

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gelden negen kerndoelen voor rekenen en wiskunde. Er zijn geen specifieke referentieniveaus voor de onderbouw, maar de leerstof uit de referentieniveaus komt vaak in de onderbouw aan bod. De kerndoelen rekenen en wiskunde beschrijven wat je je leerlingen moet leren. In de referentieniveaus staat wat leerlingen aan het einde van de bovenbouw moeten kunnen. SLO heeft in het verleden de kerndoelen uitgewerkt in zogenaamde tussendoelen. Die geven wat meer richting, maar zijn niet verplicht.

Zijn er aparte kerndoelen voor vmbo, havo en vwo?

Nee. De kerndoelen gelden voor alle onderwijstypen. Wel is het mogelijk dat je in havo en vwo een kerndoel op hoger niveau aanbiedt dan in het vmbo. Voorbeelden daarvan kun je vinden in deze publicatie. De tussendoelen van SLO kennen wel een aparte vmbo-variant en een havo/vwo-variant.

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan de onderbouwstof. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Suzanne Sjoers 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?