Research Centre for Curriculum Studies (RCCS)

7 mei 2024

Het Research Centre for Curriculum Studies (RCCS) is een nieuw samenwerkingsverband tussen SLO en de Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het doel van deze samenwerking is om factoren die curriculumkeuzeprocessen beïnvloeden inzichtelijk te maken en deze processen te verbeteren.

Wat gaat het Research Centre for Curriculum Studies doen?

Mensen en organisaties dragen op verschillende niveaus bij aan de invulling van het curriculum (het leerplan). Zij geven antwoord op de vraag: ‘wat moeten leerlingen kennen, kunnen en ervaren in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs?' Denk aan discussies over taal- en rekenniveaus, praktijkgerichte programma’s, burgerschap, digitale geletterdheid en gelijke kansen. Maar hoe bepalen zij wat er in de landelijke kaders (kerndoelen en examenprogramma’s) komt en hoe geven scholen en docenten dit vorm in de onderwijspraktijk?

Inzicht in deze keuzeprocessen en het verbinden van mensen, organisaties en schaalniveaus biedt kansen voor het verbeteren ervan. Vanuit praktische en theoretische invalshoeken is het interessant om te kijken naar: het verbinden van mensen, organisaties en processen, ondersteunen van de benodigde curriculumbekwaamheden, verbeteren van de onderwijskwaliteit en leer- en werkmotivatie.

Binnen het RCCS werken onderzoekers op het gebied van onderwijswetenschappen en vakdidactiek in het alfa-, bèta- en gammadomein samen. Een centrale vraag binnen dit onderzoekscentrum is hoe we het curriculum betekenisvol, samenhangend en inclusief maken. Het RCCS zal:

 1. Zorgen voor de verbinding tussen de onderwijswetenschappelijke en vakdidactische disciplines.
 2. Zorgen voor verbinding tussen perspectieven op het macro-, meso- en microniveau van het onderwijs.
 3. Zich richten op het proces van curriculumontwikkeling en curriculuminhoud. Daarbij is structurele aandacht voor het wat en het waartoe van het curriculum in het Nederlands funderend onderwijs, dat de basis van de ontwikkeling van onze samenleving legt.

Betrokken onderzoekers en stuurgroep

Betrokken onderzoekers:

 • Prof. dr. Arthur Bakker, hoogleraar Didactiek en Curriculum in het Bètadomein
 • Prof. dr. Carla van Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder geschiedenisonderwijs, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Frank Cornelissen, hoogleraar Innovatie in het Onderwijs, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Bert Slof, expert curriculumontwikkeling en -onderzoek, SLO
 • Dr. Yvette Sol, expert curriculumonderzoek, SLO
 • Dr. Marjon Tammenga,  expert curriculumonderzoek, SLO
 • Drs. Robin Willemsen, expert curriculumonderzoek, SLO
 • En andere geïnteresseerde onderzoekers van UvA en SLO

Stuurgroep:

 • Prof. dr. Frans Oort, directeur van het met de afdeling POW geassocieerde Research Institute of Child Development and Education, UvA
 • Prof. dr. Monique Volman, voorzitter van de afdeling POW, UvA
 • Drs. Sanne Tromp, directeur Kennis en Innovatie, SLO
 • Dr. Mark Gellevij, manager afdeling Advies & Onderzoek, SLO

agenda

relevante SLO-publicaties