Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsverbanden


Rapportage van een inventariserend onderzoek
23 juli 2019
Wat is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden (SWV'en) van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs en begeleiding van begaafde kinderen? Die vraag is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) door SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, geïnventariseerd. Er is in kaart gebracht in hoeverre SWV'en zicht hebben op de beschikbare mogelijkheden die er in het SWV zijn voor begaafde leerlingen, wat de SWV'en zelf aan ondersteuning en arrangementen bieden, en welke ambities zij hebben om dit verder vorm te geven.

auteur SLO: Desiree Houkema, Yvonne Janssen, Nora Steenbergen-Penterman
jaar van uitgave: 2018

Houkema, D., Janssen, Y., & Steenbergen-Penterman, N. (2018). Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsverbanden. Rapportage van een inventariserend onderzoek. Enschede, SLO.