Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!


5 maart 2019
In januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 haar rapport over het curriculum van de toekomst. Daarin wordt onder andere bepleit dat de curricula in het funderende onderwijs meer evenwichtig aandacht besteden aan drie domeinen waarin onderwijs geacht wordt werkzaam te zijn, te weten de kwalificatie van leerlingen, hun maatschappelijke toerusting en hun persoonsvorming. Om onderzoek naar concrete vormen of uitwerkingen van persoonsvorming als een eigenstandig domein mogelijk te maken is meer conceptuele helderheid nodig over het begrip. Deze notitie doet verslag van een uitgebreid literatuuronderzoek dat hiernaar is uitgevoerd.

auteur SLO: Alderik Visser
jaar van uitgave: 2016

Visser, A. (2016). Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?! Enschede: SLO.