Handreiking schoolexamens vmbo LO2 gemengde en theoretische leerweg


26 november 2019
Na een periode van experimenteren en ontwikkelen zijn de examenprogramma's voor het vmbo in augustus 2008 vastgesteld. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. Voor scholen die de geboden ruimte willen benutten, heeft SLO handreikingen gemaakt die docenten ideeën aan de hand doen voor de invulling van de examenprogramma's.

auteur extern: Mooij, C.
jaar van uitgave: 2009

Mooij, C. (2009). Handreiking schoolexamens LO2 vmbo GL en TL. Enschede: SLO.