Zoeken en arrangeren met leerlijnen


Verkennende studie in opdracht van het programma 'Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal'
25 november 2020

In deze verkennende studie is ingegaan op de vraag hoe docenten ondersteund kunnen worden in het zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen met behulp van leerlijnen. Voor het onderzoek is een demo-omgeving ontwikkeld waarin als voorbeeld een drietal leerlijnen is uitgewerkt. Voor het primair onderwijs (po) is de leerlijn rekenen uit Tule uitgewerkt, voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is het referentiekader taal gebruikt en voor het voortgezet onderwijs (vo) is het vak Engels op basis van het Europees Referentiekader als voorbeeld genomen. Het onderzoek is uitgevoerd bij 26 docenten in po, mbo en vo. De resultaten zijn veelbelovend: de deelnemende docenten zien bijna allemaal een meerwaarde in het gebruik van leerlijnen voor zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen op de wijze zoals dat in de demo-omgeving is uitgewerkt.


auteur SLO: Allard Strijker
auteur extern: Corbalan, G.
jaar van uitgave: 2011

Strijker, A. & Corbalan, G. (2011) Zoeken en arrangeren met leerlijnen - Verkennende studie in opdracht van het programma 'Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal'. Enschede: SLO.


toon meer