Onderzoek naar ervaringen leraren en leerlingen met schoolvak Chinees


Hoe kijken leerlingen en leraren aan tegen het schoolvak Chinees? In hoeverre vinden zij de inhouden van de huidige vwo-programma’s relevant? En hoe kijken zij naar het conceptprogramma Chinees voor havoleerlingen? Onder andere deze vragen stonden centraal in een onderzoek dat SLO heeft uitgevoerd in het kader van de actualisatie van de examenprogramma’s. Download het onderzoeksrapport.

Uitkomsten van het onderzoek

Binnen dit onderzoek zijn de ervaringen geëvalueerd van 23 docenten en 445 leerlingen. Het onderzoek laat onder meer zien dat bij alle varianten de taalvaardigheden lezen, spreken en luisteren een prominente plaats innemen. Dit sluit aan bij de redenen om het schoolvak te kiezen: het lezen van karakters, het voeren van eenvoudige gesprekken en het belang van het vak voor later. De meerwaarde voor leerlingen zit vooral in het begrip voor andere culturen (vwo-leerlingen) en in de baankansen (havoleerlingen). Docenten vinden vooral belangrijk dat leerlingen meer over zichzelf en de eigen cultuur leren. Zowel vwo- als havoleerlingen vinden het een uitdagend, maar toch ook wel makkelijk vak (bijvoorbeeld de grammatica) en verschillen in hun oordeel over de tijdsinvestering.

Zowel de docenten als de leerlingen havo en vwo willen meer aandacht voor de Chinese cultuur en het oefenen met luisteren en spreken. Volgens hen is hier ruimte voor als er minder nadruk wordt gelegd op het handmatig leren schrijven van de karakters. De meerderheid van de docenten en leerlingen vindt dat het aandeel taalvaardigheid groter moet zijn dan het aandeel cultuur. Toch mag er wel meer aandacht voor de Chinese cultuur komen.

Bovenstaande schetst een globaal beeld van de aard, relevantie en haalbaarheid van de programma’s voor het schoolvak Chinees. Er zijn te weinig gegevens verzameld om uitspraken te doen over de implementatievoorwaarden.

Actualisatie examenprogramma’s Chinees

De examenprogramma’s van verschillende vakken worden momenteel geactualiseerd. Zo actualiseert de vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen onder andere het examenprogramma Chinees vwo. Daarnaast ontwikkelt de commissie een nieuw conceptexamenprogramma Chinees havo. Om te zorgen dat de vakvernieuwingscommissie de juiste accenten kan leggen in deze examenprogramma’s heeft SLO onderzoek gedaan naar de ervaringen van docenten en leerlingen met het schoolvak Chinees. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met de vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen, zodat zij deze input kunnen gebruiken bij de actualisatie van de examenprogramma’s.

Meer weten?

Download het onderzoeksrapport. Kijk voor meer informatie over de actualisatie van de examenprogramma’s : www.actualisatie-examenprogrammas.nl. Meld je aan voor de automatische updates als je op de hoogte wilt blijven van vorderingen in het traject.


Onderzoek schoolvak Chinees