Nieuw regeerakkoord: veel aandacht voor onderwijs

16 december 2021
contact: Arjan Keijzer

Sinds 15 december ligt er een nieuw regeerakkoord. Een akkoord waarin veel extra geld naar onderwijs gaat. Zo willen de coalitiepartijen de loonkloof dichten tussen leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. Ook zijn zij van plan om een masterplan te maken om de basisvaardigheden (met name schrijven, lezen, rekenen) van leerlingen te versterken. Daarnaast willen de coalitiepartijen duidelijker aangeven wat zij van scholen verwachten, bijvoorbeeld bij de curriculumherziening.

Als SLO vinden wij het goed nieuws dat de nieuwe regering meer geld uittrekt voor onderwijs. Het onderwijs helpt leerlingen immers hun potentieel te ontwikkelen en rust hen toe om als volwassen burgers te leven en te werken in onze democratische samenleving. Met het dichten van de loonkloof tussen het basis en het voortgezet onderwijs kan een eerste, belangrijke stap worden gezet naar het aantrekkelijker maken van het vak als leerkracht. Ook vinden wij het zeer van belang dat het kabinet de nadruk legt op de basisvaardigheden van leerlingen. In 2022 voorzien wij scholen en leraren van praktische voorbeelden en instrumenten op dit thema.

Daarnaast zijn wij blij dat het kabinet helderheid zal geven aan scholen over wat zij van hen verwachten, bijvoorbeeld bij de curriculumherziening. Begin 2022 starten wij met de actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Dit doen wij samen met leraren en vakinhoudelijke experts. De werving voor de vakgebieden Nederlands en Moderne Vreemde Talen is sinds 14 december gestart. Uiteindelijk zal de actualisatie van het landelijk curriculum leiden tot meer duidelijkheid over wat leerlingen moeten kennen en kunnen in het onderwijs.