Taal verwerven op school: taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair


7 oktober 2020

'Taal verwerven op school' is een (Vlaams) handboek voor taaldidactiek en behandelt de taalontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun moedertaalachtergrond, vanaf de peuterleeftijd tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs. In het boek komen alle essentiële onderdelen van het curriculum aan bod: luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing... Elk hoofdstuk bespreekt de relevante ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen. Het schetst de wijze waarop de kennis, vaardigheden, houdingen bij kinderen tot ontwikkeling komen en de moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. Telkens worden de belangrijkste pedagogische en taaldidactische knelpunten belicht.


Jaar van uitgave: 2011

Daems, F., Van den Branden, K., & Verschaffel, L. (Reds.). (2011). Taal verwerven op school: Taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair. Leuven: Acco.