Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking: aanvulling op de handreikingen schoolexamens vo


18 juli 2019
SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. Deze handreikingen gaan niet in op de vraag hoe het afnemen van toetsen en examens aangepast kan worden voor auditief beperkte leerlingen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerligen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Het is de taak van de school belemmeringen weg te nemen die een leerling wegens een beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.

auteur SLO: Dirk Tuin, Theun Meestringa
jaar van uitgave: 2015

Tuin, D., & Meestringa, T. (2015). Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking: aanvulling op de handreikingen schoolexamens vo. Enschede: SLO.


toon meer