Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs


23 januari 2019

Dit rapport is van belang voor onder andere leerkrachten in het basisonderwijs, docenten rekenen-wiskunde in andere voortgezet onderwijs en in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, voor schoolleiders, lerarenopleiders, leerplanontwikkelaars, materiaalontwikkelaars en toetsenmakers. De Inspectie van het Onderwijs heeft een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet naar basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen in het primair en voortgezet onderwijs en in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. In dit rapport rapporteert de inspectie over de resultaten van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van rekenen/wiskunde in het basisonderwijs. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de prestaties van de leerlingen aan het einde van de basisschool. Ook zijn de verschillen tussen de scholen met zwakke, gemiddelde en goede reken/wiskunde resultaten in kaart gebracht. Bij de uitvoering van het onderzoek heeft de inspectie gebruikgemaakt van eind- en tussentoetsgegevens van basisscholen en van de beoordelingen op de kwaliteitsindicatoren van de periodieke kwaliteitsonderzoeken. Bij circa tweehonderd scholen is specifiek onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de reken/wiskundelessen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat zo’n 20-25 % van de scholen als rekenzwak kan worden gekenschetst en lagere reken­wiskundeprestaties laat zien in vergelijking met de andere scholen. Ook wordt geconstateerd dat op rekensterke scholen opvallend vaak het onderwijsproces van betere kwaliteit is dan op de rekenzwakke scholen. Het onderwijsproces is door de school – directie en team – te beïnvloeden. Hier ligt derhalve zowel de oorzaak als de mogelijkheid voor verbetering door de school.


Jaar van uitgave: 2008

Inspectie van het Onderwijs. (2008). Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.